Albumin/Kreatinin-Ratio (ACR) (Urin) v. 2.2

Indikasjoner

Utredning av mistenkt nyresykdom, selv ved normal eGFR (2). Pasienter med diabetes, hypertensjon eller moderat/alvorlig nyresvikt (eGFR <60 mL/min/1,73m2) skal undersøkes jevnlig, vanligvis årlig).

Prøvetaking

2 ml tilfeldig latt urin til måling av u-albumin og u- kreatinin. Hvis man vil vurdere flere prøver tatt på ulike dager, er det best å bruke morgenurin.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Referanseområde

Voksne

< 2,5 mg/mmol kreatinin

Tolking

Nyoppdaget AKR over 3 mg/mmol må verifiseres med ny måling innen 3 måneder. Ved normal kontrollmåling anbefales en tredje urinmåling for å avklare om pasienten har forhøyet albuminuri.

Klinisk relevant albuminuri (albumin/kreatinin-ratio) graderes som

•Moderat albuminuri (3-29 mg/mmol)

•Betydelig albuminuri (30-299 mg/mmol)

•Nefrotisk proteinuri (≥300 mg/mmol)

Tilsvarende gradering brukes for albuminutskillelse per tidsenhet, med for eksempel 30, 300 og 3000 mg/døgn som grenser for døgnutskillelse av albumin.

Utskillelsen av albumin i urin varierer mye fra dag til dag. Forbigående økt albuminuri kan sees ved en rekke tilstander uten at det foreligger nyreskade; for eksempel etter fysiske anstrengelser og ved feber, urinveisinfeksjon, hypertensjon eller ketoacidose.

Moderat albuminuri sees i tidlige stadier av diabetisk nyresykdom, mens tilstanden enda ofte er reversibel. Blodtrykksmedisiner (ACE-hemmer eller AIIR-blokker) kan forebygge eller utsette progresjon av albuminuri og utvikling av manifest nyresykdom, og er derfor anbefalt ved type I diabetes, samt ved diabetes type II med samtidig hypertensjon.

Betydelig albuminuri (manifest proteinuri) er forenlig med irreversibel nyresykdom, og kontakt med nefrolog er sterkt anbefalt.

Nefrotisk proteinuri med hypoalbuminemi og ødemer sees ved nefrotisk syndrom.

Metode

Albumin ratio: U-mikroalbumin(mg/L )                            

                          U-kreatinin(mmol/L)

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NOR15260

U-Albumin/Kreatinin