Fæces (Clostridium difficile toxin A og B) v. 1.3

Indikasjoner

Toksin produserende C.difficile er assosiert med antibiotika-utløst diaré (spesielt etter langtidsbehandling med clindamycin, cefalosporiner, aminopenicilliner eller fluorkinoloner), evt. etter cytostatika - behandling.
60 % av barn ≤ 2 år har Clostridium difficile normalt i tarm.

Prøvetaking (materiale)/transport

Til toksinundersøkelse sendes mer enn 5 mL fæcesglass uten tilsetning, se ALM-MM-Prøveplass; Prøvetakingsveileder.

Rask transport er viktig. Prøven bør testes så raskt som mulig, men kan oppbevares i opp til 4 døgn ved 2-8 C før testing.

Clostridium difficile kan ikke undersøkes i prøver tatt på Cary Blair medium.

Den korrekte prøve til diagnostisering av C. difficile infeksjon skal være tynn, løs og uformet avføring.

Hvis det mottas prøver uten relevante kliniske opplysninger/ ingen opplysninger om antibiotikabehandling (se under kapittel indikasjon), avvises Clostridium – analysen.

Forventet svartid

Utføres daglig.

Referanseområde

Negativ.

Tolking

Et negativt toxin resultat alene kan ikke utelukke muligheten for en C. difficile-relatert kolitt eller diare.

Dette kan være forårsaket av feil prøvetaking, -håndtering eller -oppbevaring. Resultat fra toxin-analysen skal alltid evalueres i sammenheng med kliniske symptomer og pasientens anamnese.

Et positivt toxin resultat alene må ikke anvendes til diagnostiseringen av C. difficile – relatert kolitt eller diare.

Toksin-testen forblir positiv i lang tid, og kan ikke brukes for å kontrollere effekt av behandlingen.

Resistens/Behandling

Ved påvist antigen og toxin A&B samt diarè anbefales seponering av det utløsende antibiotika. Anbefaler behandling peroralt med metronidazole eller vancomycin eller fidaxomicin.

For øvrig henvises til Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten eller https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-sykehus

NOMINTATIV MELDEPLIKTIG

Fra 01.01.2019 er C.difficile nominativ meldepliktig.

https://www.fhi.no/sv/melding-og-varsling/

Metode

Screening test VIDAS GDH. Positive prøver på screening undersøkes med testen VIDAS Clostridium difficile toksin A&B.