Nasopharynx (Mycoplasma pneumoniae PCR) v. 1.5

Indikasjoner

Mykoplasmer er bakterier uten cellevegg. Vanligst er Mycoplasma pneumoniae som gir øvre og nedre luftveisinfeksjoner. Pneumoni opptrer i ca 10 % av tilfellene. De fleste sykdomsforløpene er milde med feber, influensaliknende symptomer, hodepine, sår hals og heshet. Symptomene utvikler seg langsomt over flere dager til en uke. De fleste vil utvikle tørrhoste som ofte er langvarig. Utslett og ørekomplikasjoner kan forekomme. Encefalitt og nevropati, pericarditt og myocarditt er svært sjeldne komplikasjoner. Asymptomatiske infeksjoner forekommer, spesielt hos yngre barn. Eldre og immunsupprimerte kan utvikle alvorlig sykdom.

Inkubasjonstid: 1-3 uker.

Prøvetaking (materiale)/transport

Nasopharynxprøve tas på «Prøvepinner til nasopharynx prøver og PCR.us» (Blå kork) eller UTM Virustransportmedium (Rød kork), se ALM-MM-Prøveplass; Prøvetakingsveileder

Fremgangsmåte:

Etter prøvetaking: Oppbevar prøven ved kjøleskapstemperatur inntil forsendelse.

Forventet svartid

2-5 dager.

Referanseområde

Negativ.

Tolking

PCR er aktuelt i sykdommens akutte fase(< 4 uker) da det er en direkte påvisning av mikrobens arvemateriale.

Antistoffer (IgA og IgM) kan tidligst påvises 1-2 uker etter symptomdebut(serologi).

Resistens/Behandling

Angående behandling, se Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten eller Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.

Metode

Real-Time PCR mot et 114 bp fragment av P1-genet(cytadhesin protein) fra Mycoplasma pneumoniae.