v. 1.24 Test - kriterier og prøvetaking for covid-19

Testkriterier for koronavirus (coronavirus)

Informasjon om testkriteriene for påvisning av koronaviruset (coronavirus) finnes på FHI’s hjemmeside:
Testkriterier for koronavirus

Hurtigtest for Covid-19:

Kriterier for å få hurtigtest for SARS-CoV-2 vil være inneliggende pasienter/pasienter med behov for innleggelse med mistanke* om covid-19.
*Se prosedyre: Koronavirusinfeksjon (Coronavirusinfeksjon) - Håndtering av pasient med påvist eller mistenkt Koronavirusinfeksjon

Øvrige prøver som skal analyseres for SARS-CoV-2 videresendes St. Olavs Hospital inntil videre.
Dette er blant annet på grunn av begrenset reagenstilgang.
Dette vil gjelde for pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon, ansatt i helsetjenesten og andre med mistenkt covid-19 i primærhelsetjenesten.

 

Prøvetaking – praktisk gjennomføring

Hurtigtest for inneliggende pasienter med mistanke om Covid-19:

 • Prøvetaking av kun nasofarynks* er å foretrekke.
 • Prøvetaking av både nasofarynks* og svelg tatt med samme pinne kan være et alternativ.

*En riktig prøve fra nasofarynks forutsetter en dyp neseprøve er tatt med tynn vattpinne. Vanlig neseprøve med tykk vattpinne er på grunn av penselens tykkelse, lengde og stivhet lite egnet til prøvetaking av nasofarynks.

Link til FHI’s hjemmeside: Prøvetaking

Beskyttelsesutstyr ved prøvetaking:

Se prosedyre (gjeldende for spesialisthelsetjenesten):
Koronavirusinfeksjon (Coronavirusinfeksjon) - Mottak og isolering av pasient med påvist eller mistenkt Koronavirusinfeksjon

Råd til helsepersonell i primærhelsetjenesten:
Tiltak i primærhelsetjenesten ved mistenkt eller bekreftet smitte med nytt koronavirus.

Utsiden av prøvebeholder skal desinfiseres med 70% sprit før innsending til laboratoriet.
NB! Husk transporthylse (bestillings nr: 4011359)

Vedlegg 1 under fanen «Relatert»: Selvprøvetaking for Covid19

Prøvetakingsutstyr


Øvre luftveier


Tynne vattpinner som skal brukes til prøvetaking av kun nasofarynks eller av både nasofarynks og svelg:

 • Copan UTM Virus transportmedium (Rød kork - Best.nr: 4012541) eller
 • Prøvepinner til nasopharynx prøver og PCR us. (Blå kork – Best.nr: 4012539)

Tykk vattpinne som skal brukes til prøvetaking av kun svelg:

        Prøvepinne til vanlig bakt.us og PCR.us (Hvit kork - Best.nr: 4012538)

 

 

                                                                                                             Bilde 1: Prøvetakingsutstyr øvre luftveier

Nedre luftveier (kun i spesialisthelsetjenesten)

         Universalcontainer (Best.nr: 4006385).

Bilde 2: Prøvetakingsutstyr nedre luftveier

En liten andel av pasientene opplever en forverring i sykdomsbildet etter 1-2 uker i forbindelse med at viruset etablerer seg i nedre luftveier og gir interstitiell pneumoni. I denne sykdomsfasen kan man oppleve at viruset er borte fra de øvre luftveiene. Det vil derimot kunne finnes i store mengder i prøver fra nedre luftveier. Den kliniske sensitiviteten for prøver fra hals eller nese vil altså være lavere på dette tidspunktet i sykdomsforløpet, og man bør supplere med ekspektorat, trakealaspirat hos intuberte eller i sjeldne tilfeller bronkial skyllevæske (BAL).

Innsending av prøver for analyse


Prøvene kan leveres/sendes laboratoriene i HNT som vil videresende prøvene til St. Olavs Hospital.
Ved Sykehuset Namsos leveres prøver direkte til laboratoriet/laboratoriepersonale på ordinær måte.
Ved Sykehuset Levanger leveres prøver på ordinær måte (kom inn på mikrobiologen eller legg prøvene i kjøleskapet ved inngangen). Hvis prøvene ankommer etter kl. 15.00, leveres prøvene ved informasjonen ved sykehuset. Ansatte ved informasjon vil da ringe laboratoriet som henter prøvene.

Luftveisprøve tilblandes transportmedium (se beskrivelse ovenfor) og oppbevares kjølig ved 4 °C inntil forsendelse. Prøven merkes og pakkes som influensaprøver, forskriftsmessig (kategori B).
Prøven kan sendes ved omgivelsestemperatur.

NB! Husk transporthylse (bestillings nr: 4011359)

Rekvisisjon


Det må tydelig framkomme på rekvisisjonen:

         rekvirentens navn med telefonnummer

På rekvisisjonen skal det også fylles inn kliniske/epidemiologiske opplysninger som gir mistanke om infeksjon med SARS-CoV-2:

         kliniske symptomer

         symptomdebut

         detaljert reiseanamnese

         opplysninger om eventuelle kroniske sykdommer

For sykehusets pasienter bestilles prøvene til Levanger og St. Olavs Hospital enten på rekvisisjon eller i ROS.

Levanger/Namsos: Fanen «Avd. for Laboratoriemedisin» Levanger eller Namsos.
Deretter velges fanen «Medisinsk biokjemi». Under fanen «Andre prøver» ligger analysen «US-SARS-CoV-2 RNA (HT)»

SOH:
Man velger materiale «Sekret», Lokalisajon «Nasofarynks» eller «hals» og analysen Coronavirus SARS-CoV—2 RNA (Ligger under arkfanen «Luftveier»).

 

Transport av prøver fra legekontor til sykehus og mellom sykehus

 

Prøver fra legekontorene til Sykehuset Namsos


Hentetjeneste hverdager:

Prøver fra legekontorene i Namsos leveres av portør på sykehuset kl. 14.15.

For legekontorene i Høylandet, Leka, Bindal, Rørvik, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Namskogan, Lierne, Grong, Jøa leveres prøvene av Posten på sykehuset innen kl.17.00.  Malm legekontor sender sine prøver til privat laboratorium.

Legekontorene i Namdalseid og Flatanger sender prøver i konvolutt pr. post, og disse mottas på sykehuset ca. kl.09.00

Prøver fra sykeheimer leveres til nærmeste legekontor eller sender i konvolutt som post.

 

 

Prøvetransport Coronatesting fra 01.08. – 01.09.2020 mellom sykehusene

Dag

Fra Namsos

Fra Levanger

Til St. Olav

Merknad

Hverdager

 

09:40

12.00

13:30

Buss til Levanger- Ordinær transport + Corona

16:30

19:00

20:30

Portørtransport – ekstra pga Corona

Lørdag og

Søndag

 

09:50

13:00

14:30

Buss til Steinkjer med ankomst kl. 11.15. Nyeng transport til Levanger.  Dersom det IKKE sendes prøver må ALM-N varsle budbilsjåfør hos Nyeng transport på tlf. 473 47 735 og MM på internnr. 8328.

Prøvene bringes laboratoriet minimum 30 min. før avgangstid Namsos. 

VIKTIG:

Dersom det ikke er mottatt prøver 30 min. før avgang avbestiller ALM-N transport til portørtjenesten Namsos v/Frank Bjørnestad, tlf 402 24 251.
Portørtjenesten Namsos kontakter videre portør Levanger for å melde at det ikke kommer prøver på tlf. 74 09 83 45 / 476 28 232.

 

For nødvendig hasteforsendelse av prøver/blod utenom disse tidene gjøres dette etter standard prosedyre
(EQS-ID 21443 – Sending av prøver til andre laboratorier)

 

Prøver fra legekontorene til Levanger
Hentetjeneste hverdager

Legekontorene i Levanger, på sykehuset kl.13.30

Legekontorene: Snåsa, Steinkjer by, DMS-Inntrøndelag, Mære, Inderøy, Verdal, (Rinnleiret), på sykehuset kl. 15.00

Prøver fra sykeheimer leverer prøver til nærmeste legekontor eller sender i konvolutt som post.

Leksvik, Meråker og andre enkeltprøver sender i konvolutt pr. post

 

Prøver fra Namsos og Levanger til St. Olavs hospital
Fra Levanger: kl.12.00 og 19.00 på hverdagerkl. 13.00 på lør-/søndager.
Gjelder inntil HNT starter testing av SARS-Cov-2 selv
. Ny informasjon kommer når dette er klart.

Portørbilen fra Levanger til St.Olavs hospital tar med prøver fra Frosta (Åsen), DMS-Værnes, DPS Stjørdal, Stjørdal legevakt

 

Individuelle avtaler kan være inngått.

 

Besvaring av prøver


Koronavirus-PCR blir utført flere ganger i døgnet ved St. Olavs Hospital. Hvilket PCR oppsett en prøve blir med på, og dermed tid til besvaring, avhenger av når den ankommer laboratoriet og hvor mange andre prøver som mottas.

Alle positive prøver blir ringt ut til smittevernoverlege/kommuneoverlege etter hvert som svar foreligger.

St. Olavs Hospital (lab) har ikke kapasitet til å ringe ut alle negative svar fortløpende. De har nytt datasystem, og negative svar går nå ut elektronisk etter hvert som de foreligger. De rekvirenter som ikke har tilgang på elektroniske svar kan henvende seg til en skranketelefon for koronaprøvesvar: 72573190. Denne er bemannet hverdager fra kl 0730 – 2300. På grunn av stor pågang ber vi om at man kun ringer om svar som haster.

Innsending av MSIS-melding fra klinikere

For å sikre kunnskapsgrunnlaget for fortløpende evaluering av iverksatte tiltak, er det behov for rask innsending av MSIS-melding fra klinikere.

Inntil den elektroniske løsningen er på plass, ber FHI om at leger melder på ordinært meldeskjema.

Vi ber særlig om at følgende opplysninger inkluderes:

 • Antatt smittested.
 • Innsykningsdato.
 • Innlagt sykehus/sykehjem.
 • Kjent tilknytning til bekreftet tilfelle.
 • Underliggende kronisk sykdom som for eksempel hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft, høyt blodtrykk eller annen immunsvekkelse.
 • Iverksatte smitteverntiltak (for eksempel hjemmeisolering, kontaktsporing).
 • Yrke, spesielt helsepersonell.

Ta kontakt med msis.drift@fhi.no hvis du har spørsmål.

Laboratoriesikkerhet


WHO tilrår inntil videre at prøver med potensielt infeksiøst materiale kan behandles «slik man ville behandle prøver med mistenkt influensa».