Test - kriterier og prøvetaking for covid-19 v. 1.47

Hensikt

 

Prosedyren gir en oversikt over testkriterier, prøvetaking, prøvetakingsutstyr, innsending/rekvirering og transport av Covidprøver.

Omfang

 

Gjelder helsepersonell som rekvirerer, sender og tar prøver til Covid 19 – analysering.

 

 

Testkriterier for koronavirus (coronavirus)

Informasjon om testkriteriene for påvisning av koronaviruset (coronavirus) finnes på FHI’s hjemmeside:
Testkriterier for koronavirus

Informasjon om testing og karantene for ansatte i HNT finnes her:
Tiltak og retningslinjer for ansatte og ledere (helsemn.no)

FHI’s gjeldende anbefalinger vedrørende bruk av antigen-hurtigtestene finnes her:
Hurtigtester for påvisning av koronavirus

 

PCR hurtigtest som utføres i akuttmottaket:

Se prosedyre: Påvisning av SARS-CoV-2 & Influensa A/​B hurtigtest på cobas Liat Akuttmottak

 

PCR hurtigtest som utføres i laboratoriet:

Hurtigtest som benyttes er like pålitelig som andre PCR-tester. Verifisering ved OUS på vegne av hele landet har vist meget stor samsvar mellom hurtigtesten og andre PCR-tester. Det anbefales derfor ikke å sende prøver i tillegg til hurtigtest.

Kriterier for å få PCR-hurtigtest for SARS-CoV-2:

         PCR-hurtigtester er forbeholdt innlagte pasienter evt. pasienter med behov for innleggelse, og unntaksvis til pasienter som skal gjennom omfattende poliklinisk behandling.

         Ansatte kan ikke benytte PCR- hurtigtest. Prøver fra ansatte vil bli analysert ved den andre RNA-metoden som er etablert ved avdeling for laboratoriemedisin ved Sykehuset Levanger.

         Det kan være aktuelt å benytte PCR-hurtigtest for vikarer og ansatte som har fått fritak fra karantene i arbeidstiden godkjent av direktør eller HR-sjef sammen med fagsjef, og når ventetid på vanlig prøve vil ha betydelige negative konsekvenser. Bruk av hurtigtest skal avtales med fagsjef på forhånd.

         Opphevelse av isolasjon hos inneliggende pasienter etter gjennomgått covid-19 inngår ikke som et nødvendig kriterium for hurtigtest. Det er rekvirents ansvar å opplyse laboratoriet. 

Hvordan tolke prøvesvar på RNA-metoder (inkludert PCR hurtigtest) som utføres i laboratoriet? 

Positiv PCR hurtigtest og øvrige RNA-metoder sidestilles med tanke på kvalitet, og i de aller fleste tilfeller behøver man ingen retest. PCR-tester for covid-19 er gode tester med svært høy spesifisitet og god sensitivitet. Det anslås at den kliniske spesifisiteten er så høy som 99,9 % og at den kliniske sensitiviteten er rundt 80 %. Ingen test er likevel helt sikker, og svaret må tolkes i lys av hvor sannsynlig det i utgangspunktet er at en person er smittet.

Retesting skal vurderes ved:

         Negative prøver som kan skyldes dårlig tatt prøve hos pasient med fortsatt klinisk mistanke. Dersom pasienten er nærkontakt og asymptomatisk, kan han/hun være i inkubasjonsfasen. I slike tilfeller bør det gå ca. ett døgn (eller evt. mer) før man tar ny prøve.

 

         Dersom testresultatet er positivt, personen ikke er nærkontakt, smittetrykket i samfunnet er lavt og personen er asymptomatisk, bør man reteste så raskt som mulig for å bekrefte/avkrefte prøvesvar.

 

 

         Ved kjent gjennomgått infeksjon de siste månedene må et positivt PCR-prøvesvar tolkes med forsiktighet. Dette er fordi det ved RNA-metoder kan påvises ikke-infeksiøse virusrester (ikke-replikerbart RNA) i lang tid (opptil to-tre måneder) etter at personen ikke lenger er smittsom.

 

Hvordan tolke prøvesvar på Ag hurtigtester? 

Det er tre ulike kategorier av antigen-hurtigtester som har ulike bruksområder, ulike rutiner for prøvetaking og svarrapportering samt ulike krav til ytelse og kvalitet:

         en antigen hurtigtest tatt ved en teststasjon

         en antigen hurtigtest tatt som selvtest hjemme eller på skolen i kommunal regi

         en antigen hurtigtest man har kjøpt på egenhånd og tar som selvtest på eget initiativ

Råd rundt prøvetaking ved selvtester: En prøve fra nesen til selvtesting vil fortsatt fange opp de fleste smittede, men prøvetaking fra svelg (hals) og nese vil sannsynligvis fange opp noen flere tilfeller av omikronvarianten. Les mer her: Oppdaterte råd om selvtest for covid-19 - FHI

 

Bekreftende PCR-test anbefales ikke til følgende personer:

 • Personer som har fått tredje vaksinedose (oppfriskningsdose/"boosterdose")
 • Personer som har mottatt to doser koronavaksine og deretter gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 månedene.

Bekreftende PCR-test anbefales til personer som søker helsehjelp og hvor bekreftelse har konsekvens for diagnostikk, differensialdiagnostikk og behandling.

Bekreftende PCR-test eller bekreftende antigen hurtigtest til profesjonelt bruk anbefales videreført til følgende personer:

 • Personer med primær eller sekundær immunsvikt, herunder organtransplanterte og immunsupprimerte.
 • Barn og ungdom mellom 0-16 år.
 • Uvaksinerte og delvaksinerte personer uten oppfriskingsdose som har behov for koronasertifikat.

 

Ved behov for en bekreftende test bør du ta prøve helst innen 24 timer etter første test, for raskt å kunne bekrefte/avkrefte om du er smittet. Hvis NAT er negativ, blir hurtigtesten regnet som falsk positiv.

 

Negative tester gir et øyeblikksbilde

Negative tester gir et øyeblikksbilde og det er lav terskel for ny test ved vedvarende eller økt mistanke om infeksjon. Man kan være i et tidlig stadium av infeksjonen og være smittet selv om du tester negativt.

FHI’s gjeldende anbefalinger vedrørende bruk av antigen-hurtigtestene finnes her:
Hurtigtester for påvisning av koronavirus

 

Prøvetaking hos barn

Barn og ungdom er stort sett asymptomatiske eller har kun milde symptomer. For inneliggende barn/ungdom må avdeling vurdere i hvert enkelt tilfelle om hurtigtest er påkrevd. Barn kan oppleve prøvetaking som ubehagelig. Hvis hurtigtest vurderes som nødvendig, kan fremre neseprøve benyttes i de fleste situasjoner da dette er enklere å gjennomføre og oppleves mindre ubehagelig. Ved klinisk prøvetakning (f.eks. ved mistanke om mer alvorlig sykdom) anbefales fortsatt nasofarynksprøve, eventuelt både halsprøve og fremre neseprøve tas med samme pinne (tynn vattpinne skal benyttes) dersom nasofarynksprøve ikke er gjennomførbart. Ved ønske om differensialdiagnostikk bør det tas nasofarynksprøve. Halsprøver vil bli analysert på vår andre PCR metode (ikke hurtigtest) eller videresendt St. Olavs Hospital.


Anbefalte prøvetakingslokalisasjoner hos voksne, i foretrukket rekkefølge

Virusmengden av SARS-CoV-2 er størst i nasofarynks, men den er tilstrekkelig for de fleste formål også i fremre nese og i svelget. Ved valg av prøvetakingslokalisasjon er det viktig å vurdere formålet med testen. Generelt bør man velge den minst invasive prøvetakingsmetodene som er akseptabel for formålet.

Ved klinisk formål (behandling/medisinsk oppfølging avhenger av prøvesvar):

 1. Prøve tatt fra både nasofaynks og hals tatt med samme tynn vattpinne i ett rør
 2. Nasofarynksprøve tatt med tynn vattpinne
 3. Fremre neseprøve tatt med tykk vattpinne 
 4. Prøve tatt med tykk vattpinne kun fra hals*

Ved screening og testing for smittevern av personer uten symptomer (f.eks av asymptomatiske nærkontakter, ved smittesporing, ved innreise, jevnlig testing, eller testing for koronasertifikat eller adgangstesting) bør lite invasive prøvetakingsmetoder foretrekkes:

 1. Fremre neseprøve tatt med tykk vattpinne 
 2. Nasofarynksprøve tatt med tynn vattpinne
 3. Prøve tatt med tykk vattpinne kun fra hals*

* ikke ved PCR-hurtigtest som utføres i laboratoriet

 

Prøvetaking – praktisk gjennomføring

Se Vedlegg under fanen «Relatert»: Prøvetaking – praktisk gjennomføring

Link til FHI’s hjemmeside: Prøvetaking

Beskyttelsesutstyr ved prøvetaking:

Se prosedyre (gjeldende for spesialisthelsetjenesten):
Koronavirusinfeksjon (Coronavirusinfeksjon) - Mottak og isolering av pasient med påvist eller mistenkt Koronavirusinfeksjon

Råd til helsepersonell i primærhelsetjenesten:
Tiltak i primærhelsetjenesten ved mistenkt eller bekreftet smitte med nytt koronavirus.

Utsiden av prøvebeholder skal desinfiseres med 70% sprit før innsending til laboratoriet.
NB! Husk transporthylse (bestillings nr: 4011359)

Vedlegg 1 under fanen «Relatert»: Selvprøvetaking for Covid19

 

Prøvetakingsutstyr


Øvre luftveier


Tynne vattpinner som skal brukes til prøvetaking av nasofarynks eller av nasofarynks og svelg (evt. av fremre neseprøve og svelg hos barn) med samme pinne:

 • Copan UTM Virus transportmedium (Rød kork - Best.nr: 4012541) eller
 • Prøvepinner til nasopharynx prøver og PCR us. (Blå kork – Best.nr: 4012539)

 

Tykk vattpinne som skal brukes til prøvetaking av kun nese eller svelg:

         Prøvepinne til vanlig bakt.us og PCR.us (Hvit kork - Best.nr: 4012538)

 

 

                                                                                              Bilde 1: Prøvetakingsutstyr øvre luftveier

 

Nedre luftveier (kun i spesialisthelsetjenesten)

         Universalcontainer (Best.nr: 4006385)

Bilde 2: Prøvetakingsutstyr nedre luftveier

En liten andel av pasientene opplever en forverring i sykdomsbildet etter 1-2 uker i forbindelse med at viruset etablerer seg i nedre luftveier og gir interstitiell pneumoni. I denne sykdomsfasen kan man oppleve at viruset er borte fra de øvre luftveiene. Det vil derimot kunne finnes i store mengder i prøver fra nedre luftveier. Den kliniske sensitiviteten for prøver fra hals eller nese vil altså være lavere på dette tidspunktet i sykdomsforløpet, og man bør supplere med ekspektorat, trakealaspirat hos intuberte eller i sjeldne tilfeller bronkial skyllevæske (BAL).

Innsending av prøver for analyse


Prøvene kan leveres/sendes laboratoriene i HNT som vil videresende prøvene til St. Olavs Hospital ved behov.
Ved Sykehuset Namsos leveres prøver direkte til laboratoriet/laboratoriepersonale på ordinær måte.
Ved Sykehuset Levanger leveres prøver på ordinær måte (kom inn på mikrobiologen eller legg prøvene i kjøleskapet ved inngangen). Hvis prøver fra ekstern rekvirent ankommer etter kl. 15.00, leveres disse prøvene ved informasjonen ved sykehuset. Ansatte ved informasjon vil da ringe laboratoriet som henter prøvene.
Interne prøver leveres som ordinært ved laboratoriet. Kontakt laboratorievakt.

Luftveisprøve tilblandes transportmedium (se beskrivelse ovenfor) og oppbevares kjølig ved 4 °C inntil forsendelse. Prøven merkes og pakkes som influensaprøver, forskriftsmessig (kategori B).
Prøven kan sendes ved omgivelsestemperatur.

NB! Husk transporthylse (bestillings nr: 4011359)

Rekvisisjon


Det må tydelig framkomme på rekvisisjonen:

         rekvirentens navn med telefonnummer

På rekvisisjonen skal det også fylles inn kliniske/epidemiologiske opplysninger som gir mistanke om infeksjon med SARS-CoV-2:

         kliniske symptomer

         symptomdebut

         detaljert reiseanamnese

         opplysninger om eventuelle kroniske sykdommer

For sykehusets pasienter bestilles prøvene til Levanger og St. Olavs Hospital enten på rekvisisjon eller i ROS.

Hurtigtest Levanger/Namsos bestilling i ROS:

-          Legg inn pleieenhet og ansvarlig rekvirent

-          Velg fane HMN Laboratoriemedisin

-          Velg Mikrobiologi

-          Velg materiale: Sekret

-          Lokalisasjon: Nasopharynx

-          Velg analyse Coronavirus SARS-CoV-2 RNA

-          Hvilken type analyse: Akuttmottak ev Innlagt pasient

 

Test for SARS-CoV-2 RNA (NB: Ikke hurtigtest) bestilling i ROS:

-          Legg inn pleieenhet og ansvarlig rekvirent

-          Velg fane HMN Laboratoriemedisin

-          Velg Mikrobiologi

-          Velg materiale: Sekret

-          Lokalisasjon: Hals eller Nasopharynx

-          Velg analyse Coronavirus SARS-CoV-2 RNA.
For å generere analysen til Panther, må det som ønsket undersøkelse velges;
«Ansatt», «Innlagt pasient kontrollprøve» eller «Poliklinisk pasient kontrollprøve».

 

Kvalitetssikring av transport

 

         Teststasjoner:

-          Merker kolli tydelig med hvilken teststasjon prøvene kommer fra, hvilket laboratorium de skal analyseres ved, dato for sending samt nummererer kolli.

-          Signer for utlevering hvis dette er mulig.

-          Ved bruk av pappesker må disse tapes igjen slik at konvolutter ikke faller ut.

         Portørtjeneste:

-          Føre i skjema: Transporterte prøver med antall kolli fra hver teststasjon, tidspunkt hentet og tidspunkt levert.

         Lab. ved Sykehuset Levanger og St. Olavs Hospital:

-          Signerer/mottaksregistrerer mottatte prøver fra portørtjenesten.

 

Transport av prøver fra legekontor til sykehus og mellom sykehus

 

Prøver fra legekontorene til Sykehuset Namsos


Hentetjeneste hverdager:

Prøver fra legekontorene i Namsos leveres av portør på sykehuset kl. 14.15.

For legekontorene i Høylandet, Leka, Bindal, Rørvik, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Namskogan, Lierne, Grong, Jøa leveres prøvene av Posten på sykehuset innen kl.17.00.  Malm legekontor sender sine prøver til privat laboratorium.

Legekontorene i Namdalseid og Flatanger sender prøver i konvolutt pr. post, og disse mottas på sykehuset ca. kl.09.00

Prøver fra sykeheimer leveres til nærmeste legekontor eller sender i konvolutt som post.

 

 

Prøvetransport mellom sykehusene

Gjeldende fra 05.05.2022:

Dag

Fra Namsos

Fra Levanger

Til St. Olav

Merknad

Hverdager

 

09:43

ca. 12.00

ca.13:30

Buss til Levanger

Lørdag

 

09:45

ca. 13:00

Ingen transport

Buss til Steinkjer med ankomst kl. 11.06. Nyeng transport til Levanger.  Dersom det IKKE sendes prøver må ALM-N varsle budbilsjåfør hos Nyeng transport på tlf. 92 02 12 25 og MM på internnr. 8328.

Søndag

 

09:45

ca. 13:00

Ingen transport

Buss til Steinkjer med ankomst kl. 11.06. Nyeng transport til Levanger.  Dersom det IKKE sendes prøver må ALM-N varsle budbilsjåfør hos Nyeng transport på tlf. 92 02 12 25 og MM på internnr. 8328.

Prøvene bringes laboratoriet minimum 30 min. før avgangstid Namsos. 

VIKTIG:

Dersom det ikke er mottatt prøver 30 min. før avgang avbestiller ALM-N transport til portørtjenesten Namsos v/Frank Bjørnestad, tlf 402 24 251.
Portørtjenesten Namsos kontakter videre portør Levanger for å melde at det ikke kommer prøver på tlf. 74 09 83 45 / 476 28 232.

 

For nødvendig hasteforsendelse av prøver/blod utenom disse tidene gjøres dette etter standard prosedyre
(EQS-ID 21443 – Sending av prøver til andre laboratorier)

 

Prøver fra legekontorene til Levanger
Hentetjeneste hverdager

Legekontorene i Levanger, på sykehuset kl.13.30

Legekontorene: Snåsa, Steinkjer by, DMS-Inntrøndelag, Mære, Inderøy, Verdal på sykehuset kl. 15.00

Prøver fra sykeheimer leverer prøver til nærmeste legekontor eller sender i konvolutt som post.

Leksvik, Meråker og andre enkeltprøver sender i konvolutt pr. post

 

Prøver fra Namsos og Levanger til St. Olavs hospital

Fra Levanger:

kl.12:00

 

 

 

Portørbilen fra Levanger til St.Olavs hospital tar med prøver fra DMS-Værnes.

 

Individuelle avtaler kan være inngått.

 

 

Innsending av MSIS-melding fra klinikere

For å sikre kunnskapsgrunnlaget for fortløpende evaluering av iverksatte tiltak, er det behov for rask innsending av MSIS-melding fra klinikere.

Inntil den elektroniske løsningen er på plass, ber FHI om at leger melder på ordinært meldeskjema.

Vi ber særlig om at følgende opplysninger inkluderes:

 • Antatt smittested
 • Innsykningsdato
 • Innlagt sykehus/sykehjem
 • Kjent tilknytning til bekreftet tilfelle
 • Underliggende kronisk sykdom som for eksempel hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft, høyt blodtrykk eller annen immunsvekkelse
 • Iverksatte smitteverntiltak (for eksempel hjemmeisolering, kontaktsporing)
 • Yrke, spesielt helsepersonell

Ta kontakt med msis.drift@fhi.no hvis du har spørsmål

Laboratoriesikkerhet


WHO tilrår inntil videre at prøver med potensielt infeksiøst materiale kan behandles «slik man ville behandle prøver med mistenkt influensa».

 

Ansatte

 

Se: Retningslinjer for test og karantene for ansatte i HNT. Finnes via Innblikk.