Test - kriterier og prøvetaking for covid-19 v. 1.27

Testkriterier for koronavirus (coronavirus)

Informasjon om testkriteriene for påvisning av koronaviruset (coronavirus) finnes på FHI’s hjemmeside:
Testkriterier for koronavirus

Hurtigtest for Covid-19:

Hurtigtest som benyttes er like pålitelig som andre PCR-tester. Verifisering ved OUS på vegne av hele landet har vist meget stor samsvar mellom hurtigtesten og andre PCR-tester. Det anbefales derfor ikke å sende prøver i tillegg til hurtigtest.
Hurtigtesten benytter to ulike genmål – et som er 100% spesifikt for Sars-CoV-2 og et som også er positivt for en del andre coronavirus. En sjelden gang kan det oppstå at resultatet til hurtigtesten ikke er sikkert positivt. I så fall sørger laboratoriet at prøven videresendes til SOH for konfirmering med en annen PCR-metode. Smitteverntiltak anbefales i så fall inntil endelig svar foreligger.

Kriterier for å få hurtigtest for SARS-CoV-2 vil være inneliggende pasienter/pasienter med behov for innleggelse med mistanke* om covid-19.
*Se prosedyre:
Koronavirusinfeksjon (Coronavirusinfeksjon) - Håndtering av pasient med påvist eller mistenkt Koronavirusinfeksjon

         For inneliggende barn/ungdom må avdeling vurdere i hvert enkelt tilfelle om hurtigtest er påkrevd. Hvis hurtigtest vurderes som nødvendig, skal det tas prøve av kun nasofarynks eller prøve av både nasofarynks og svelg med samme pinne (tynn vattpinne skal benyttes). Andre prøvematerialer (inkludert halsprøve) vil bli videresendt til St. Olavs Hospital inntil videre. Barn og ungdom er stort sett asymptomatiske eller har kun milde symptomer.

         Opphevelse av isolasjon hos inneliggende pasienter etter gjennomgått covid-19 inngår ikke som et nødvendig kriterium for hurtigtest, og i så fall skal prøve derfor videresendes St. Olavs Hospital inntil videre. Det er rekvirents ansvar å opplyse laboratoriet.

         Øvrige prøver som skal analyseres for SARS-CoV-2 videresendes St. Olavs Hospital inntil videre. Dette er blant annet på grunn av begrenset reagenstilgang.
Dette vil gjelde for polikliniske pasienter, ansatt i helsetjenesten, pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon og andre med mistenkt covid-19 i primærhelsetjenesten.

 

Hvordan tolke prøvesvar? 

PCR-tester for covid-19 er gode tester med svært høy spesifisitet og god sensitivitet. Det anslås at den kliniske spesifisiteten er så høy som 99,9 % og at den kliniske sensitiviteten er rundt 80 %. I de aller fleste tilfeller kan man stole på prøvesvaret. Ingen test er likevel helt sikker, og svaret må tolkes i lys av hvor sannsynlig det i utgangspunktet er at en person er smittet.

         Dersom testresultatet er negativt, og det fortsatt er sterk klinisk mistanke om covid-19, bør man reteste.

         Dersom testresultatet er positivt, personen ikke er nærkontakt, smittetrykket i samfunnet er lavt og personen er asymptomatisk, bør man reteste så raskt som mulig for å bekrefte/avkrefte prøvesvar.

         Ved kjent gjennomgått infeksjon de siste månedene må et positivt PCR-prøvesvar tolkes med forsiktighet. Dette er fordi det ved PCR kan påvises ikke-infeksiøse virusrester (ikke-replikerbart RNA) i lang tid (opptil to-tre måneder) etter at personen ikke lenger er smittsom.

 

Prøvetaking – praktisk gjennomføring

Valg av materiale for prøver som skal videresendes og analyseres ved St. Olavs Hospital

C

Nasofarynksprøve tatt med tynn vattpinne er å foretrekke.
Anbefales kun dersom man vet at man får tatt en god prøve. Normalt må pinnen ca. 8 cm inn i nesen hos voksne pasienter. Testpinnen skal ligge i nasofarynks i ca. 10 sekunder og roteres noen ganger før den tas ut.

C

Prøve tatt fra både nasofaynks og hals tatt med samme tynn vattpinne i ett rør.
Anbefales hvis nasofarynksprøve ikke kan gjennomføres med riktig prøvetakingsteknikk for å få et representativt prøvemateriale.

C

Prøve tatt med tykk vattpinne kun fra hals.
Dette er ikke å foretrekke, men dersom man kun får tatt prøve fra en lokalisasjon anbefales hals pga. enklere prøvetaking. Man bør bruke spatula for god tilgang, og føre testpinnen opp og ned over både bakre farynks og tonsiller i noen sekunder.

D

Vanlig neseprøve tatt med tykk vattpinne er ikke godkjent

 

Valg av materiale ved hurtigtest

C

Nasofarynksprøve tatt med tynn vattpinne er å foretrekke.
Anbefales kun dersom man vet at man får tatt en god prøve. Normalt må pinnen ca. 8 cm inn i nesen hos voksne pasienter. Testpinnen skal ligge i nasofarynks i ca. 10 sekunder og roteres noen ganger før den tas ut.

C

Prøve tatt fra både nasofaynks og hals tatt med samme tynn vattpinne i ett rør.
Anbefales hvis nasofarynksprøve ikke kan gjennomføres med riktig prøvetakingsteknikk for å få et representativt prøvemateriale.

D

Prøve tatt fra kun hals er ikke godkjent fra produsenten.

D

Vanlig neseprøve tatt med tykk vattpinne er ikke godkjent

 

Hurtigtester er forbeholdt innlagte pasienter, og unntaksvis til pasienter som skal gjennom omfattende poliklinisk behandling. Ansatte kan ikke benytte hurtigtest, med unntak for vikarer og ansatte som har fått fritak fra karantene i arbeidstiden godkjent av direktør eller HR-sjef sammen med fagsjef, og når ventetid på vanlig prøve vil ha betydelige negative konsekvenser. Bruk av hurtigtest skal avtales med fagsjef på forhånd.

Link til FHI’s hjemmeside: Prøvetaking

Beskyttelsesutstyr ved prøvetaking:

Se prosedyre (gjeldende for spesialisthelsetjenesten):
Koronavirusinfeksjon (Coronavirusinfeksjon) - Mottak og isolering av pasient med påvist eller mistenkt Koronavirusinfeksjon

Råd til helsepersonell i primærhelsetjenesten:
Tiltak i primærhelsetjenesten ved mistenkt eller bekreftet smitte med nytt koronavirus.

Utsiden av prøvebeholder skal desinfiseres med 70% sprit før innsending til laboratoriet.
NB! Husk transporthylse (bestillings nr: 4011359)

Vedlegg 1 under fanen «Relatert»: Selvprøvetaking for Covid19

 

Prøvetakingsutstyr


Øvre luftveier


Tynne vattpinner som skal brukes til prøvetaking av nasofarynks eller av nasofarynks og svelg med samme pinne:

  • Copan UTM Virus transportmedium (Rød kork - Best.nr: 4012541) eller
  • Prøvepinner til nasopharynx prøver og PCR us. (Blå kork – Best.nr: 4012539)

 

Tykk vattpinne som skal brukes til prøvetaking av kun svelg:

         Prøvepinne til vanlig bakt.us og PCR.us (Hvit kork - Best.nr: 4012538)

 

 

                                                                                              Bilde 1: Prøvetakingsutstyr øvre luftveier

 

Nedre luftveier (kun i spesialisthelsetjenesten)

         Universalcontainer (Best.nr: 4006385)

Bilde 2: Prøvetakingsutstyr nedre luftveier

En liten andel av pasientene opplever en forverring i sykdomsbildet etter 1-2 uker i forbindelse med at viruset etablerer seg i nedre luftveier og gir interstitiell pneumoni. I denne sykdomsfasen kan man oppleve at viruset er borte fra de øvre luftveiene. Det vil derimot kunne finnes i store mengder i prøver fra nedre luftveier. Den kliniske sensitiviteten for prøver fra hals eller nese vil altså være lavere på dette tidspunktet i sykdomsforløpet, og man bør supplere med ekspektorat, trakealaspirat hos intuberte eller i sjeldne tilfeller bronkial skyllevæske (BAL).

Innsending av prøver for analyse


Prøvene kan leveres/sendes laboratoriene i HNT som vil videresende prøvene til St. Olavs Hospital.
Ved Sykehuset Namsos leveres prøver direkte til laboratoriet/laboratoriepersonale på ordinær måte.
Ved Sykehuset Levanger leveres prøver på ordinær måte (kom inn på mikrobiologen eller legg prøvene i kjøleskapet ved inngangen). Hvis prøver fra ekstern rekvirent ankommer etter kl. 15.00, leveres disse prøvene ved informasjonen ved sykehuset. Ansatte ved informasjon vil da ringe laboratoriet som henter prøvene.
Interne prøver leveres som ordinært ved laboratoriet. Kontakt laboratorievakt.

Luftveisprøve tilblandes transportmedium (se beskrivelse ovenfor) og oppbevares kjølig ved 4 °C inntil forsendelse. Prøven merkes og pakkes som influensaprøver, forskriftsmessig (kategori B).
Prøven kan sendes ved omgivelsestemperatur.

NB! Husk transporthylse (bestillings nr: 4011359)

Rekvisisjon


Det må tydelig framkomme på rekvisisjonen:

         rekvirentens navn med telefonnummer

På rekvisisjonen skal det også fylles inn kliniske/epidemiologiske opplysninger som gir mistanke om infeksjon med SARS-CoV-2:

         kliniske symptomer

         symptomdebut

         detaljert reiseanamnese

         opplysninger om eventuelle kroniske sykdommer

For sykehusets pasienter bestilles prøvene til Levanger og St. Olavs Hospital enten på rekvisisjon eller i ROS.

Levanger/Namsos: Fanen «Avd. for Laboratoriemedisin» Levanger eller Namsos.
Deretter velges fanen «Medisinsk biokjemi». Under fanen «Andre prøver» ligger analysen «US-SARS-CoV-2 RNA (HT)»

SOH:
Man velger materiale «Sekret», Lokalisajon «Nasofarynks» eller «hals» og analysen Coronavirus SARS-CoV—2 RNA (Ligger under arkfanen «Luftveier»).

Transport av prøver fra legekontor til sykehus og mellom sykehus

 

Prøver fra legekontorene til Sykehuset Namsos


Hentetjeneste hverdager:

Prøver fra legekontorene i Namsos leveres av portør på sykehuset kl. 14.15.

For legekontorene i Høylandet, Leka, Bindal, Rørvik, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Namskogan, Lierne, Grong, Jøa leveres prøvene av Posten på sykehuset innen kl.17.00.  Malm legekontor sender sine prøver til privat laboratorium.

Legekontorene i Namdalseid og Flatanger sender prøver i konvolutt pr. post, og disse mottas på sykehuset ca. kl.09.00

Prøver fra sykeheimer leveres til nærmeste legekontor eller sender i konvolutt som post.

 

 

Prøvetransport Coronatesting mellom sykehusene

Dag

Fra Namsos

Fra Levanger

Til St. Olav

Merknad

Hverdager

 

09:40

12.00

13:30

Buss til Levanger- Ordinær transport + Corona

16:30

19:00

20:30

Portørtransport – ekstra pga Corona

Lørdag og

Søndag

 

09:50

13:00

14:30

Buss til Steinkjer med ankomst kl. 11.15. Nyeng transport til Levanger.  Dersom det IKKE sendes prøver må ALM-N varsle budbilsjåfør hos Nyeng transport på tlf. 92 02 12 25 og MM på internnr. 8328.

Prøvene bringes laboratoriet minimum 30 min. før avgangstid Namsos. 

VIKTIG:

Dersom det ikke er mottatt prøver 30 min. før avgang avbestiller ALM-N transport til portørtjenesten Namsos v/Frank Bjørnestad, tlf 402 24 251.
Portørtjenesten Namsos kontakter videre portør Levanger for å melde at det ikke kommer prøver på tlf. 74 09 83 45 / 476 28 232.

 

For nødvendig hasteforsendelse av prøver/blod utenom disse tidene gjøres dette etter standard prosedyre
(EQS-ID 21443 – Sending av prøver til andre laboratorier)

 

Prøver fra legekontorene til Levanger
Hentetjeneste hverdager

Legekontorene i Levanger, på sykehuset kl.13.30

Legekontorene: Snåsa, Steinkjer by, DMS-Inntrøndelag, Mære, Inderøy, Verdal, (Rinnleiret), på sykehuset kl. 15.00

Prøver fra sykeheimer leverer prøver til nærmeste legekontor eller sender i konvolutt som post.

Leksvik, Meråker og andre enkeltprøver sender i konvolutt pr. post

 

Prøver fra Namsos og Levanger til St. Olavs hospital
Fra Levanger: kl.12.00 og 19.00 på hverdagerkl. 13.00 på lør-/søndager.
Gjelder inntil HNT starter testing av SARS-Cov-2 selv
. Ny informasjon kommer når dette er klart.

Portørbilen fra Levanger til St.Olavs hospital tar med prøver fra Frosta (Åsen), DMS-Værnes, DPS Stjørdal, Stjørdal legevakt

 

Individuelle avtaler kan være inngått.

Besvaring av prøver


Koronavirus-PCR blir utført flere ganger i døgnet ved St. Olavs Hospital. Hvilket PCR oppsett en prøve blir med på, og dermed tid til besvaring, avhenger av når den ankommer laboratoriet og hvor mange andre prøver som mottas.

Alle positive prøver blir ringt ut til smittevernoverlege/kommuneoverlege etter hvert som svar foreligger.

St. Olavs Hospital (lab) har ikke kapasitet til å ringe ut alle negative svar fortløpende. De har nytt datasystem, og negative svar går nå ut elektronisk etter hvert som de foreligger. De rekvirenter som ikke har tilgang på elektroniske svar kan henvende seg til en skranketelefon for koronaprøvesvar: 72573190. Denne er bemannet hverdager fra kl 0730 – 2300. På grunn av stor pågang ber vi om at man kun ringer om svar som haster.

Innsending av MSIS-melding fra klinikere

For å sikre kunnskapsgrunnlaget for fortløpende evaluering av iverksatte tiltak, er det behov for rask innsending av MSIS-melding fra klinikere.

Inntil den elektroniske løsningen er på plass, ber FHI om at leger melder på ordinært meldeskjema.

Vi ber særlig om at følgende opplysninger inkluderes:

  • Antatt smittested
  • Innsykningsdato
  • Innlagt sykehus/sykehjem
  • Kjent tilknytning til bekreftet tilfelle
  • Underliggende kronisk sykdom som for eksempel hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft, høyt blodtrykk eller annen immunsvekkelse
  • Iverksatte smitteverntiltak (for eksempel hjemmeisolering, kontaktsporing)
  • Yrke, spesielt helsepersonell

Ta kontakt med msis.drift@fhi.no hvis du har spørsmål

Laboratoriesikkerhet


WHO tilrår inntil videre at prøver med potensielt infeksiøst materiale kan behandles «slik man ville behandle prøver med mistenkt influensa».