SL- Kontakt med pårørende etter dødsfall. v. 2.1

Hensikt

Å ivareta pårørende etter dødsfall. Gjennom ettersamtalen gi pårørende anledning til å snakke om sin situasjon, spørsmål og opplevelser. Viktig for pårørendes sorgreaksjon og krisemestring. Personalet får tilbakemelding om avdelingens ivaretagelse av pasienten og pårørende. Viktig for kvalitetssikringen av sykehusets tjenester.

Omfang

Prosedyren gjelder alle ansatte på medisinsk avdeling på Levanger.

Grunnlagsinformasjon

Prosedyrer for dødsfall.

Pårørendekonvolutten.

Prosedyre for pasientansvarlig sykepleier.

Nasjonal retningslinje: Palliasjon - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen- omhandler pårørendes behov i forbindelse med dødsfall

 

Arbeidsbeskrivelse

Ansvar

Sykepleieren som er på jobb når dødsfallet skjer tilbyr telefonisk kontakt og avtaler hvem av pårørende det skal taes kontakt med.

Dette skal dokumenteres i EPJ/G2 /splMed Etter dødsfall

Det skal noteres på arbeidslista dato for etterlattesamtale.

Hver enkelt sykepleier har ansvaret for å følge opp sine avtaler.

Sykepleier som er ansvarlig for samtalen dokumenterer i EPJ/G2/splMed Ettersamtale etter dødsfall når hun har foretatt etterlattesamtalen.

Det forutsettes at sykepleieren som skal foreta etterlattesamtalen er kjent med pasientens sykehistorie og forholdene rundt dødsfallet.

Avdelingssykepleier har ansvaret dersom pårørende har en klagesak de vil fremme, eller det ordnes med en samtale dersom det er ønske om å snakke med avdelingssykepleier.

Arbeidets gang

Informasjon om tilbudet.

De etterlatte får muntlig informasjon om tilbudet.

De får samtidig overlevert Pårørendekonvolutten.

Dokumentasjon.

Navn , personalia og rapport om hendelsesforløpet dokumenteres i EPJ/G2/splMed Ettersamtale etter dødsfall 

Dokumentet skrives ut og oppbevares i egen perm på vaktrom. Når samtalen er gjennomført skal dokumentet makuleres.

Telefonsamtalen.

3-6 uker etter dødsfallet kontakter den ansvarlige sykepleieren den pårørende for å høre hvordan de pårørende har det.

For enkelte er denne samtalen nok. Ved ønsker /behov for ytterligere samtale med lege , skal vi hjelpe pårørende å få avtalt time med lege, fortrinnsvis den legen som hadde ansvar for pasienten. Ettersamtalen kan da tilbys i avdelingen.

Ved behov for videre oppfølging skal fastlege kontaktes.

I samtalen er det viktig å snakke med de etterlatte om det de formidler som vanskelig.

Bruk malen i skjema for etterlattesamtaleskjema i samtale med pårørende.

Dokumenter i EPJ at samtalen er tatt.

Søkeord

Pårørendesamtale, død, døden