Anbefalinger i forhold til transfusjon av blod (erytrocyttkonsentrat) utenfor sykehus, f.eks i sykehjem eller på medisinske sentra. v. 1.10

Hensikt

Å sørge for at transfusjoner som utføres i primærhelsetjenesten er underlagt de samme krav til kvalitet og kompetanse som de som utføres på sykehusene i HNT.

Omfang

Prosedyren omfatter alle som i sitt arbeid skal rekvirere og/eller transfundere erytrocyttkonsentrat til en pasient.

Grunnlagsinformasjon

Denne prosedyren er utarbeidet av transfusjonsutvalget i HNT. Den er basert på gjeldende regelverk for transfusjon i tillegg til høringsuttalelser fra kommuner og avdelinger som allerede har erfaring med transfusjoner utenfor sykehus

Transfusjonsbehandling utenfor sykehus er basert på et nært samarbeid mellom pasientansvarlig lege ved sykehuset og det kommunale helsevesen, og også mellom blodbankene og det enkelte transfusjonssted. Målet er at pasienten skal få den samme kvalitet på transfusjonsbehandlingen i primærhelsetjenesten som innad i sykehuset, og vi anbefaler derfor at de prosedyrene som følges i sykehuset også følges utenfor. Denne prosedyren er utarbeidet med grunnlag i blodbankens prosedyrer for rekvirering, forordning og rapportering og også oppbevaring av blodprodukt.

Retningslinjene er utarbeidet på grunnlag av krav, hovedsakelig gitt i

Ø  Blodforskriften,

Ø  Klinisk transfusjonshåndbok.og

Ø  Veileder for transfusjonstjenesten i Norge

I enkelte tilfeller vil det ikke være forsvarlig å transfundere pasienter utenfor sykehus, dette kan være pasienter som har uidentifiserbare antistoffer eller at det er andre forhold som gjør at pasienten må overvåkes i sykehus under transfusjonen.
I slike tilfeller vil blodbanken gi beskjed til transfusjonssted. Det vil da være pasientansvarlig lege som må sørge for innleggelse på sykehuset etter gjeldende rutiner.

Da transfusjon er underlagt egne retningslinjer i forhold til kontroll og dokumentasjon, er det viktig at alle som skal utføre dette, kjenner disse reglene. Det legges opp til egne opplæringsprogram, og både fra sengepost og blodbank vil vi være behjelpelig med opplæring.

Avtale

Transfusjon av blodkomponenter skal som hovedregel utføres i sykehus av spesialisthelsetjenesten.
I noen tilfeller vil det være hensiktsmessig å gjennomføre transfusjoner utenfor sykehus.
Alle transfusjonssteder utenfor sykehuset skal inngå en skriftlig avtale med blodbanken før de kan gjennomføre transfusjon.
Avtalen skal sikre at blodtransfusjon utenfor sykehus følger de samme retningslinjer som ved blodtransfusjon i sykehus. ALM-BB; Blodtransfusjon utenfor HNT-Avtalemal

Ansvar

Forordning

All forordning av blod og blodprodukter skal gjøres av lege som har ansvar for den kliniske behandling av pasienten, her også etter anbefaling av pasientansvarlig lege på sykehuset.

Behandlende lege

Behov for transfusjon i regi av primærhelsetjenesten avklares. Pasientansvarlig lege ved sykehus vurderer og avklarer med pasienten om framtidige transfusjoner kan gjennomføres i bostedskommunen. Denne vurderingen dokumenteres i pasientens journal og sendes pasientens fastlege og tilsynslege ved kommunal institusjon.

Transfusjonssted avklares.

Hvor og hvordan kommunene organiserer praktisk gjennomføring vil variere, og avtales mellom behandlingsnivå i det enkelte tilfelle.

Sykepleier, lege

Kontroll før transfusjon. Utføre transfusjon.

Den som utfører transfusjonen er ansvarlig for at

-   kontrollrutiner følges (dobbeltkontroll)

-   transfusjonen skal rapporteres i InterInfo. Dersom det ikke er mulig send transfusjonsjournal tilbake til blodbanken

-   opplysninger registreres i pasientens journal (f.eks kurve, journalnotat)

 

Blodbankpersonalet

Sørge for at blodet som sendes ut av sykehuset settes opp med de samme kvalitetskrav som til inneliggende pasienter, og at blodproduktene pakkes forskriftmessig og sendes ut med godkjent transport (taxi.)

Personalet som gir transfusjon, sykepleier og/eller lege

Sørge for å ha oppdatert kunnskap om blodtransfusjon slik at de samme kvalitetskrav er gjeldende som når pasienten transfunderes inneliggende.

 

Arbeidets gang

 

Bestilling av blod

Så snart det er avklart at pasienten skal transfunderes, ber vi om at det ringes blodbanken og gis beskjed. I tillegg ber vi om at det fylles ut en Rekvisisjon for blod og blodprodukter(vedlagt), og at det tas blodprøver til pretransfusjonstesting. For prøvetaking henviser vi til Noclus sin prøvetakningsprosedyre. 

Blodprøven (Ett 6 mL EDTA rør) må være blodbanken i hende i god tid før planlagt transfusjon, helst dagen før. Den sendes i posten eller med budtjeneste på samme måte som andre prøver som sendes laboratoriet.

Vi sender ikke ut mer enn to enheter til samme pasient på en dag. Dette skyldes kravet til oppbevaring.

Mottak av blodprodukt.

Blodproduktet pakkes forskriftsmessig, dvs. i lukket eske med riktig temperatur, og sendes sammen med diverse dokumentasjon fra blodbanken. Blodbanken sykehuset Namsos sender også med transfusjonssett. Ved mottak er det første som gjøres når pakken åpnes, å lese av termometeret som ligger i esken. Resultatet føres på pakkseddelen sammen med resultatet av evt. avleste temperaturknapper. Det følger med en egen bruksanvisning på temperaturavlesningen.

Gjennomføring

Institusjonene der blodtransfusjon gjennomføres, anbefales å følge denne arbeidsveiledningen.

Forløpet av transfusjonen skal rapporteres både i pasientens journal og tilbake til blodbanken ved å fylle ut skjemaene som følger hver blodpose. Temperaturavlesningsskjema for mottak av transporten og følgesedlene for rapportering av utført transfusjon, returneres blodbanken sammen med termometeret så raskt som mulig.

Dersom transfusjonsenheten er knyttet opp mot sykehuset via datasystemet ProSang, kan både rekvirering og rapportering skje direkte.

I henhold til Blodforskriften av 4.februar 2005, er man forpliktet til å melde alvorlige bivirkninger og uønskede hendelser i forbindelse med transfusjon i Hemovigilanssytemet . (pkt 1.2.4 i Veileder for Norsk transfusjonsmedisin)

Disse meldingene kan sendes inn via blodbanken.


 

 

Flytskjema

 

Område

Tiltak

Ansvarlig

Forberedelse og bestilling av blod før transfusjon

·         Det må tas blodprøve for blodtyping og antistoffscreening, 1 EDTA-glass (6 mL).

Blodprøven må være merket med pasientens fulle navn og 11 siffer.

·         Avklar i tillegg med rekvirerende lege om det skal tas andre prøver på forhånd.

·         Blodbanken må ha prøvene i god tid før planlagt transfusjon, helst dagen før.

·         Transfusjon må skje innen 4 døgn etter at prøven er tatt.

Sykepleier

Rekvirering

·         Rekvirer ønsket blodprodukt på rekvisisjon fra Blodbanken.

·         Lege dokumenterer i pasientjournalen.

 

Lege

Avtale transport og transfusjonsdag

·         Ring blodbanken for å avtale forsendelse av blodproduktene.
Levanger: 74 09 81 38
Namsos:   74 21 56 18

·         De sendes med taxi eller portør.

·         Planlegg transfusjon til en dag legen er til stede.

Sykepleier/Lege

Mottak av blodprodukt

·         Blodproduktet kommer i forseglet transportkasse fra blodbanken. De skal ikke oppbevares i kjøleskap!

·         Ta ut temperaturmåler og les av Min- og Max-temperatur som beskrevet i følgeskriv.

·         Sjekk temperaturknapp på blodposen(e) som beskrevet i følgeskriv.

·         Kontroller at du har fått de posene som er satt opp til pasienten.( se følgeskriv til transfusjon)

·         Inspiser blodposene for hemolyse, koagler eller skade. Slike produkt kan ikke brukes.

·         La blodet ligge i romtemperatur mens pasienten klargjøres.

·         OBS: Blod fra blodbanken må benyttes innen 6 timer fra transportkassen er åpnet, det vil si etter at blodet ikke lenger oppbevares under kontrollerte temperaturforhold.

Sykepleier/Lege

Kontroll av transfusjonsjournal og identitetssikring av pasient

Dobbeltkontroll skal utføres ved pasienten (ikke på vaktrom, medisinrom etc), umiddelbart før transfusjonen.
Hvis transfusjonen utsettes, må hele kontrollrutinen utføres på nytt.

Kontrollen utføres mot transfusjonsjournalen (papir) som følger med blodproduktet.

·         Kontroller navn og fødselsnummer på transfusjonsjournalen mot pasientens ID, ved at:

o   pasienten oppgir fullt navn og fødselsnummer (11 siffer) og/eller

o   avlesning av fullt navn og fødselsnummer på pasientarmbåndet

·         Kontroller tappenummer/batchnummer blodproduktet mot tilsvarende på transfusjonsjournalen.

·         Kontroller at utløpsdato på blodproduktet ikke er overskredet.

·          Når kontrollen er utført og OK, signerer begge i    signaturfeltet på transfusjonsjournalen

Utføres av 2 personer/dobbelkontroll

Sykepleier. (Kan også utføres av lege)

Overvåking av pasienten

·         Blodtrykk, puls, respirasjonsfrekvens og temperatur (vitale tegn) måles før transfusjonen starter, kontrolleres ca 15 minutter ut i transfusjonen.

·         Observer pasienten nøye under transfusjonen, spesielt de første 15 min av hver påbegynte enhet.

·         Vær ekstra påpasselig ved pasienter som ikke er i stand til å meddele ubehag.

 

·         Ring alltid Blodbanken ved transfusjonsreaksjoner.

 

 

 

 

Transfusjon

·         Bland blodposens innhold ved å vende den noen ganger slik at blandingen blir homogen.

·         Koble transfusjons- settet til blodposen

Erytrocyttkonsentrat skal transfunderes gjennom transfusjonssett med standard blodfilter (porestørrelse 170 - 200 μm).

·         Medikamenter og infusjonsvæsker må ikke tilsettes eller gis i samme transfusjonssett som blodprodukter.

Unntak: 0,9 % NaCl til infusjon.

·         Koble transfusjonssettet til pasientens venflon.

·         La blodtransfusjonen gå sakte det første kvarteret.

·         Komplikasjoner i forbindelse med transfusjon opptrer stort sett tidlig i forløpet hvis det skulle skje.

·         Vurder om pasienten må ha kontinuerlig tilsyn.

·         Pasienten skal uansett tilses ofte under transfusjonen.

·         Oppstår komplikasjoner må transfusjonen stoppes umiddelbart.

·         Kontakt ansvarlig lege og gi Blodbanken

·         beskjed.

·         For oversikt over mulige transfusjonsreaksjoner, se

Veileder for transfusjonstjenesten i Norge, Kap 13

Sykepleier/Lege

Etter transfusjon

·         Skyll med NaCl.

·         Når transfusjonen er ferdig skal det på nytt måles BT, puls og temp. Dette dokumenteres også på transfusjonsarket og i journalen.

·         Skal pasienten ha flere enheter på samme dag, skal BT, puls og temp måles mellom enhetene og dokumenteres på samme måte.

·         Tomme blodposer og transfusjonssett skal oppbevares i 1 døgn i kjøleskap etter at transfusjon er gjennomført. Dette i tilfelle det oppstår komplikasjoner i etterkant.

Dette kravet kan fravikes ved mistenkt eller bekreftet smitte av SARS-CoV19. Den tomme posen kan da kastes i risikoavfall på pasientens rom, umiddelbart etter transfusjonen.

·         Det skal dokumenteres i pasientjournal at pasienten har fått blod.

·         Effekten av transfusjonen skal måles ved å kontrollere pasientens Hb etter transfusjonen.

·         Transportkasse, termometer og transfusjonsark returneres blodbanken så raskt som mulig. Vi trenger termometrene til neste utsendelse.

 

Sykepleier/Lege