Standardisert pasientforløp: Brystkreft. Delforløp.Kirurgisk behandling og kontroll. Forløpsansvarlig overlege Knut Holmen, Levanger og overlege Svein Ruud, Namsos v. 1.2
Max 13 kalenderdager fra diagnose til operasjonPreoperativeforberedelser,dagen føroperasjonOperasjonHjemPreoperativeforberedelserHjemDagkirurgiskavdelingSengepostOperasjonsavdelingRecoveryKirurgisk behandlingog kontrollUtredning ogdiagnostikkTil hovedforløpca 3 uker etter operasjonKontroll kirurgPasientRecoveryDagkirurgisk avdeling.SengepostInformasjon førhjemreiseOppfølgingav kirurgPostoperativ kontroll etter 3 uker, medhenvisning videre, eller bare tablettbehandling,uten oppfølging på kreftpoliklinkkenPasientDe fleste møter pådagkirurgisk post,noen få legges innpå sengepostSengepostpasientreiser hjem dagenetter operasjon.Informajson førhjemereiseHjemSystemisk behandlingStrålebehandlingLokalavansert brystkreftLivsforlengende behandlingRegionalt forløp forlokalavanasert brystkreftKontroll og oppfølgingKurativbehandlingPolikliniskkontrollPasientDagkirurgiskavdelingSengepostPasienter tilSykehuset Namsoslegges inn dagenfør.Pasienter vedSykehuset Namsosreiser dagen etteropr.