Standardisert pasientforløp Hjernekreft Delforløp Henvisning, utredning og diagnostikk Forløpsansvarlig overlege, Stephan Schüler, Namsos v. 1.1
Symptomlindrende
-
Vevsdiagnose eller terapi ikke aktuelt på grunn av komorbiditet elelr funskjonsnivå. Lindrende tiltak som antiepileptika og kortikosteroider vurderes A23O
-
Overføring annet helseforetak/ sykehus  A23CM  A23CA  A23CI
-
Beslutning om initial behandling A23CK
-
Beslutning om initial behandling
A23S
-
Utredning start-første fremmøte A23A
-
Start pakkeforløp- Henvisning mottatt A23A
-
Start pakkeforløp- Henvisning mottatt Onkologisk vurdering
-
Konklusjon om at biopsi elelr reseksjon ikke er aktuelt->Viderehenvise i samme pakkeforløpet til onkologisk vurdering for annen type symptomlindrende og livsforlengende behandling. Adjuvant eller lindrende behandling
-
Primær stråle og/eller kjemoterapi, postoperativ stråle og/eller kjemoterapi, symptomlindrende behandling CT/MR Caput
-
MR er  foretrukket bildemodalitet ved mistanke om hjernesvulst
Svar tilbake til henvisende instans Øyeblikkelig hjelp /Elektiv innleggelse
-
Nevrologisk utredning med anamnese, klinisk undersøkelse med vekt på fokalnevrologiske utfall, inkludert kognitive problemer, epileptiske anfall og trykksymptomer. Ved MR/ CT som gir mistanke om malign hjernesvulst med ødem, steroidbeh. etter fast regime. Behandlings beslutning: Evt. MDT- møte
-
Beslutning om behandlingstilbud tas av nevrokirurgisk avd./MDT når nødvendig utredning og vurdering er tatt. Det kodes for påvist høygradig hjernesvulst eller tentativ diagnose høygradig primær hjernesvulst, A23CK. 7-14 kalenderdager
-
Fra avsluttet utredning til start behandling
Kirurgisk behandling  7 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling
Medikamentell behandling  14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandling
Strålebehandling 14 kalenderdager 8 kalenderdager
-
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avluttet utredning ( beslutning tas) Primær kirurgisk behandling eller vevsdiagnose
-
Operatør henviser ved høygradig hjernesvulst til tilsyn fra onkolog og videre behandling ved kreftklinikken.Regional prosedyre Klinisk beslutning: Ut av pakkeforløp
-
Påvises sannsynlig lavgradig primær hjernesvulst, annen intrakraniell svulst eller metastaser er videre utredning, behandling og oppfølging av ansvarlig avdeling i tråd med nasjonale retningslinjer. Utredning Ø.hjelp/ Elektiv innl./Poliklinisk time
-
Ytterligere utredning etter primærsvulst utenfor nervesystemet, funksjoneell MR, rtg. thorax, CT thorax/abdomen, spinalpunksjon og blodprøver, tumormarkører. Det kan gjøres biopsi av tumor på dette tidspunktet. Henvisning mottatt
-
Vurderes av fagansvrlig overlege, som bestiller preoperatov MR, tidlig postoperativ MR kontroll, blodprøver. Preoperativ 3D MR med fiducials er pr. i dag standard. Funksjonell MR, tractografi eller angiografi på indikasjon Konsultasjon
-
Mistanke om hjernesvulst kan utløses av mange ulike nevrologiske symptomer og hendelser. Ved MR/CT som viser mistanke om malign hjernesvulst med ødem, skal steroidbehandling startes etter fast regime. Til hovedforløp HNT
-
Til hovedforløp HNT Kontroll og oppfølging
-
Kontroll og oppfølging Regional prosedyre Behandling
-
Behandling Regional prosedyre Henvisning og utredning
-
Henvisning og utredning Symptomer/ sykdom oppstår
-
Symptomer på hjernesvulst, varierer med hvor i hjernen svulsten sitter. Klik for mer info. 6 kalenderdager
-
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling Prosesskart