Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og andre motornevronsykdommer - oppfølging etter diagnose v. 1.2
Individuell oppfølging etter diagnoseStimulerer tiletablering avansvargrupperIndividuell oppfølgingetter diagnoseTil hovedforløpVurderingHjemHenvisning ogutredningTerminal faseÅpeninnleggelseLevanger/Namsos.AkuttforverringKontroll med6-12 ukersintervall vedALS team medansvarlignevrologAngst/depresjonKognitivfunksjonRespirasjonstøtte/ventilasjonsstøtteBronchialsekresjonSialorèDysfagi/ErnæringOppfølgingsmøterALS team ogansvars grupperGiropplæringved behovPårørendeKommunikasjonSmerter/spastisistetSosionom medspesialist barn ogsorgPrest / DiakonLindrendebehandlingGastrokirurgPEGKommunehelsetjenestenSykehjemSpesialisthelsetjenestenALSteam:NevrologALSsykepleierLungelege LevangerLungesykepleierAndreaktuellesamarbeidspartnereFysioteraputErgoteraputNevropsykologKliniskerneringsfysiologSosionomLevangerLogopedAkuttrespirasjonssviktUenighetombeslutningHjelpemiddelsentralenMedisinsklege NamsosFysiskfunksjon