Rusakutt. Standardisert pasientforløp. Hovedforløp. Forløpsansvarlig: Elisabeth Talseth v. 1.5
Rusakuttinnleggelse: 3 dagerHenvisning ogutredningBehandlingKontroll ogoppfølgingMåleparameterInformasjonsmateriellNasjonaleretningslinjer oglovverkStandardisert pasientforløp: RusakuttRegionaltstandardisertpasientforløp(St. Olavs)Standardisertpasientforløp(HMR)Primærhelsetjenesten