ABD-; Administrative forberedelser v. 2.4

Hensikt

Sikre at alle ansatte kjenner arbeidsflyten med henvisningene, og har kjennskap til hvem som er delegert et utvidet ansvar for prioriteringer.

Omfang

Gjelder alle ansatte i avdelingene

Grunnlagsinfo

Dette dokumentet skal være en del av undersøkelsesprosedyren. Det godkjennes som et eget dokument og legges til undersøkelsesprosedyren som en link. Dokumentet og flytskjemaet er gjennomgått i prosjektgruppen -SL 15.10.08 Flytskjemaet revideres umiddelbart når det gjøres endringer.

I forbindelse med arbeid mot sertifisering etter ISO 9001:2008 er gammelt flytskjema faset ut og erstattet av et nytt.

Arbeidsbeskrivelse

Administrative forberedelser

Her beskrives arbeidsflyten med henvisningene i et flytskjema;

  ABD-; Oversikt arbeidsflyt - prosesskart
  • Planlegging vedrørende seksjonering av ansvarsområder for radiologene er under utarbeiding ved Sykehuset Levanger.
  • Foreløpig ansvarsfordeling visualiseres i flytdiagrammet

RADIOLOGENE foretar for øvrig prioriteringer etter følgende liste:

Alle til prioritering (ikke timebestilte)

CT til prioritering (ikke timebestilte)

CT til prioritering Akutte/Inneliggende

MR til prioritering

UL til prioritering

LIS på vakt:

Foretar prioritering av undersøkelser på motsatt sykehus etter listen som heter "LIS PRIORITERINGSLISTE" (felles for ABD SL/SN)

PS: Når det gjelder NM blir alle henvisninger prioritert av lege ved Nukleærmedisinsk Avdeling ved St.Olavs Hospital.