ABD-; Pasientforberedelser og sikkerhet, vedlegg til undersøkelsesprosedyrene v. 1.12
 

Hensikt og omfang

Sikre at viktige moment som gjelder pasientsikkerhet blir implementert i undersøkelses- prosedyrene.
 
Alle som ankomstregistrerer, utfører pasientundersøkelser eller utarbeider svarrapporter skal kjenne innholdet i relevante punkter i dette dokumentet.
 

Pasientforberedelser og sikkerhet

 

Innkallingsrutiner:

 • Interne henvisninger kommer til ABD's informasjonssystem(RIS) via: Order Management
 • Fra de fleste legekontor i primærhelsetjenesten kommer nå henvisningene elektronisk via Norsk Helsenett, men fortsatt kommer noen av henvisningene fra primærhelsetjenesten i papirformat
 • Papirformatet blir scannet inn og informasjon lagt inn i RIS
 • Alle henvisninger blir verifisert i RIS 
 • Henvisninger som omfatter skjelett og thoraxundersøkelser timebestilles av sekretær, resterende henvisninger blir lagt til vurdering og prioritering hos radiolog, nukleærmedisiner eller radiograf som har fått delegert dette ansvaret
 • Prioriterte og vurderte henvisninger går deretter til timebestilling 
 • Det sendes ut brev til pasienten med informasjon om oppmøtested, aktuell undersøkelse,  dato og klokkeslett, og eventuelle krav til forberedelser før undersøkelsen

Pasientsikkerhet:

 • Hvis det oppstår en allergisk reaksjon etter en kontrastmiddelinjeksjon følges ved Sykehuset Levanger følgende prosedyre med relatert flytskjema Retningslinjer ved allergiske reaksjoner ABD -SL
 • Hvis det oppstår en akuttsituasjon i avdelingen, der en pasient blir alvorlig syk av ukjent årsak eller får en alvorlig reaksjon etter injeksjon av kontrastmiddel varsles Akutt-teamet, som vil ankomme stedet umiddelbart med nødvendig utstyr 
 • Varsling foregår enten ved bruk av stentofon (eldre lab`er), eller blå akuttknapp (nye lab`er) 
 • Ellers gjelder prosedyre
    SL- Rutiner ved klinisk hjertestans i sykehus
  ved Sykehuset Levanger
 • Hvis det skulle oppstå en brann i avdelingen og det er nødvendig med evakuering følges avdelingens evakueringsplan
 • Prosedyre: ABD-; Brann-evakuering -SL
 • Prosedyre: Branninstruks og evakueringsplan for Avdeling for bildediagnostikk - SN (Ikke tilgjengelig)

Pasientidentifikasjon:

 • Polikliniske pasienter med oppsatt time på dagtid bes oppgi sitt navn og fødselsdato ved henvendelse i ekspedisjonen ved ankomst
 • Pasientens navn og fødselsdato blir også kontrollert av radiograf ved ankomst på aktuelt laboratorium. Det er vanlig rutine å hilse på pasienten og presentere seg selv først, for så å få høre pasientens navn. Så skal det spørres: når er du født? Det presiseres at fødselsdato skal komme fra pasienten selv. Det signeres deretter for ID-kontroll i RIS, av den radiograf som tok imot pasienten
 • Inneliggende pasienter blir kontrollert på samme måte, men i tillegg kontrolleres navnebåndet på pasientens arm, om pasienten ikke kan gjøre rede for seg
 • Dersom forhold tilsier det, brukes andre valg for ID kontroll tilgjengelig i RIS (ID bånd, ID kort, ingen ID-kontroll, ID gitt av den som følger pasienten)
 • Innholdet i henvisningen kontrolleres opp mot pasientopplysninger
 • Ved granskning og tolking av bildene kontrolleres disse opp i mot henvisningens innhold mhp. navn, fødselsdato og kliniske opplysninger og spørsmålsstilling
 • Se også HNT`s overordnede prosedyre; Identitetssikring av pasienter (Ikke tilgjengelig)

Pasientforberedelser:

For mer info om pasientforberedelser, se følgende prosedyrer;

Strålevern:

 • Den enkelte undersøkelse skal utføres slik at det diagnostiske utbyttet sikres ved lavest mulig dose til pasienten. Bruk ALARA-prinsippet: as low as reasonable achievable
 • Dette oppnår man ved å ha god innblending til fokusområdet, riktig sentrering i fokusområdet, velge fornuftig eksponeringstid og ta de antall eksponeringer prosedyren tilsier 
 • Eventuelle tilleggsbilder tas i samråd med radiolog
 • Nasjonale referansedoser og lokale representative doser for de vanligste undersøkelsene finnes i prosedyren Strålevern - Nasjonale referanseverdier, lokale representative doser og administrerte aktiviteter
 • Ekstra oppmerksomhet skal rettes mot barn, ungdom og gravide, og undersøkelser der foster, brystvev, thyreoideavev og genitalia kan komme i strålefeltet
 • Det skal finnes egne barneprotokoller for de vanligste undersøkelser gjort på barn 
 • For mer informasjon om stråling og kvinner i fertil alder, se prosedyre; Strålevern - Undersøkelse eller behandling ved bruk av ioniserende stråling av kvinner i fertil alder