ALM-; Ringerutiner for Medisinsk biokjemi og Blodbank v. 2.9

Ringerutiner Medisinsk biokjemi

Analyse

Under

Over

Enhet

Kommentar

b-Hemoglobin

7,0

 20

g/dL

Unntak: Barn ≤ 1mnd

Varsles bare lave verdier

Eksterne/polikliniske prøver varsles <12 g/dl.

Inneliggende < 7 g/dl

Hb> 20 ringes ikke for nyfødte

b-Leukocytter (LPK)    

2,0

 50

109/L

 >50 ringes dersom ukjent

b-Neutrofile

0,5

 

109/L

 

b-Trombocytter (TPK)

50

 1000

109/L

 >1000 109/L dersom ukjent.

b-PT-INR

 

4,8

INR

 

s-Glucose

2.5

23

mmol/L

For tilsendte polikliniske prøver ringes kun høy glukose

>23 mmol/L

s-Fosfat

0,3

2,9

 

Varsles for eksterne/polikliniske prøver

s- Magnesium

0,50

2,00

mmol/L

 

s-Natrium

120

155

mmol/L

 

s-Kalium

2,8

6,0

mmol/L

 

s-Kalsium

1,80

3,00

mmol/L

 

s-Ion-Kalsium

0,85

1,60

mmol/L

 

s-Karbamid

 

40

mmol/L

Varsles for eksterne/polikliniske prøver

s-Kreatinin

 

400

μmol/L

Varsling av krea. ved første gangs observasjon

Unntatt fra varsling er : NA: DIALYS
LE: MBDIA, DMSDIL, MED DIA

s-Troponin I

 

15 (Kvinner)

35 (Menn)

ng/ L

Gjelder:
Primærhelsetjenesten.

Gi også ut svar på Kreat/GFR.
Etterrekvires ved behov.

s-CK (Creatinin kinase)

 

≥10 000

U/L

Varsles for eksterne/polikliniske prøver

s-Bilirubin

 

300

μmol/L

Gjelder:
Barn < 1 mnd, polikliniske og eksterne prøver

s-FT4

 

64,3

pmol/L

Dersom hypertyreose ikke er kjent

s-S-100

 

0,10

ug/L

 

s-Digoksin

 

2,6

nmol/L

 

s-Etanol

Alle svar

mmol/L

Gjelder barn <12 år

s-Karbamazepin

 

60

μmol/L

 

s-Litium

 

1,5

mmol/L

 

s-Paracetamol

 

500

μmol/L

 

s-Salisylat

 

3,5

mmol/L

 

s-Valproat

 

900

μmol/L

 

Ringerutiner Blodbank

Undersøkelse

Resultat

Kommentar

s- AS.SCREENING

Pos

Gjelder inneliggende:

Pasienter i forbindelse med operasjon.

Ukjent positivt resultat fra før

s-As. TITRERING #

>2 titerstigning

Gjelder svangerskapsprøver:

Antistoff titer steget mer enn to titertrinn fra forrige kontroll

Generelt om ringerutiner
Det er den som utfører analysen som er ansvarlig for at svar blir ringt/varslet  ihht. ringegrenser angitt i tabell.  Koordineres med kontor på dagtid hverdager. I Beaker finnes svar som skal ringes under Oppfølgingsliste-Ringeoppgaver


Kontorekspedisjonene ringer ut prøvesvar på dagtid hverdager

Dette gjøres vha. Ringeoppgaveliste under fanen Oppfølgingsoppgaveliste i lab. systemet Beaker. Se prosedyrene:

Namsos ALM-MB-N-kontor; Arbeidsoppgaver for kontor (Ikke tilgjengelig)

Levanger ALM-L; Ekspedisjonen ved ALM-L, arbeidsoppgaver (Ikke tilgjengelig)

 

Når svar er ringt registres dette i Beaker under fane Prøveoppslag i feltet komm.log

 

Prøvesvar er ringt til: #REKVIRENT#, #FULLTNAVN#.

 

På kveld og i helg følger vaktpersonalet opp Ringeoppgaveliste

Vaktene ringer prøvesvar til rekvirent ihht ringegrenser. For tilsendte prøver kontaktes aktuell legevaktsentral hvis legekontoret er stengt. Informer også om tidligere svarstatus. Legevaktsentralene formidler da svaret videre.

Levanger Legevakt: 74 08 62 32

Steinkjer Legevakt:74 13 56 52

Namdal Legevaktsentral: 74 22 63 00 (evt. 116117 For MB-N)

Medisinsk faglige spørsmål

Innenfor fagområdet medisinsk biokjemi kontaktes medisinskfaglig rådgiver Lena Løfblad, tlf 90799874 eller lab. vakttelefon (St. Olav) 72 82 09 36

Vakthavende lege på Blodbank nås på tlf. 46 80 62 25.