Ketoner, stiks/strimmeltest (urin) v. 1.5

Indikasjoner

Mistanke om ketoacidose. Ved utredning av hypoglykemi for å kartlegge om den er ketotisk eller ikke.

Prøvetaking

Nylatt og godt blandet urin. Prøvebeholder skal være ren (uten rengjøringsmidler) og ikke inneholde borsyre eller andre konserveringsmidler.

Prøven bør analyseres innen 2 timer, hvis ikke skal den oppbevares i kjøleskap. Urinen skal ha romtemperatur ved analysering.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Negativ

Tolking

Høye verdier sees ved hyperketonemi som gir ketonuri. Stiksens følsomhet for acetoacetat er oppgitt til 0,3-0,6 mmol/L. Ukontrollert diabetes mellitus og alkoholforgiftning er de to vanligste årsakene til ketoacidose hos voksne. Tilstander som medfører redusert tilgjengelighet av karbohydrater (sult, anoreksi, brekninger) eller økt forbruk av karbohydrater (tyreotoksikose og feber) vil også kunne gi ketonuri.
Feilkilder: Kaptopril, mesna og andre forbindelser som inneholder sulfhydrylgrupper kan gi falskt positive resultater. Fenylketoner og ftalinforbindelser gir en rødfarging av testfeltet. Fargen avviker mye fra de fiolette fargene som produseres av ketonstoffene, men kan gi falskt positive resultater.

Metode

Semikvantitativ metode. Acetoacetat (og til en viss grad aceton) i prøven reagerer med nitroprussat i alkalisk miljø og danner en fiolett forbindelse. Reaksjonen avleses med refleksjonsfotometri ved 555 nm.

Analyseinstrument: Cobas u 411. Teststrimmel: Combur 10 Test M.

Metoden er ikke akkreditert.

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU10504

U-Ketoner (semikvantitativt)