eGFR
eGFR v. 2.2

Indikasjoner

Utredning og oppfølging av nyrefunksjon hos personer over 18 år. Spesielle risikogrupper mtp utvikling av redusert nyrefunksjon omfatter pasienter med diabetes, hypertensjon, kardiovaskulær sykdom og kjent familiær opphopning av nyresykdom.

Prøvetaking

0,5 mL serum/heparinplasma.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Tolkning

Inndeling av nyresykdom hos voksne basert på GFR

Stadium

Funn 

Estimert GFR
(mL/min/1,73m2)

G1

Nyreskade og normal GFR

≥ 90

G2

Nyreskade og lett nedsatt GFR

60 - 89

G3a

Lett til moderat nedsatt GFR  

45 - 59

G3b

Moderat til betydelig nedsatt GFR

30 - 44

G4

Betydelig nedsatt GFR 

15 - 29

G5

Endestadium nyresvikt  

<15

 

 

Tegn til nyreskade kan være for eksempel proteinuri.

Metoden er bedre enn kreatininclearance, men mindre nøyaktig enn iohexolclearance og 51Cr-EDTA-clearance som mål på nyrenes filtrasjonsevne. Om lag 84% av estimatene kan forventes å treffe innenfor 70-130% av reell GFR, mens 16% av estimatene treffer dårligere. Metoden bør ikke erstatte målt GFR når kliniske avgjørelser av stor betydning baseres på GFR. Resultatene er mindre pålitelige ved manglende likevekt mellom produksjon og utskillelse av kreatinin, samt hos personer uten nyresykdom, ved insulinbehandlet diabetes mellitus, personer eldre enn 70 år, gravide, alvorlig komorbiditet, nyretransplanterte, akutt nyresvikt, ekstremt lav eller høy BMI, personer med unormal diett (vegetarianere eller kreatintilskudd) og medikamenter som interfererer med tubulær kreatininsekresjon (bl.a. cimetidin og trimetoprim).

Estimeret GFR beregnes ved hjelp av den såkalte CKD-EPI-formelen (2). GFR-estimatet er gjort under den forutsetning at personen er av europeisk avstamning ("hvit"). Hvis personen er av afrikansk eller afroamerikansk etnisitet, kan det oppgitte GFR-estimatet multipliseres med 1,15. Kalkulasjonen benytter pasientens fødselsnummer for å bestemme alder og kjønn. Estimert GFR blir feil dersom personnummeret ikke gjenspeiler kjønn/alder, som ved bruk av hjelpenummer ("nødnummer").

1. Hartmann A, Holdaas H, Os I, Hunderi OH, Hallan S, Widerøe TE, Svarstad E, Selvig K, Skjønsberg H, Toft I. [Staging and measurement of renal function in chronic renal conditions]. Tidsskr Nor Laegeforen 2006;126:1198-200. Review. Norwegian. PubMed PMID: 16670740.

2. Levey AS, Stevens LA, Schmid CH, Zhang YL, Castro AF 3rd, Feldman HI, Kusek JW, Eggers P, Van Lente F, Greene T, Coresh J; CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration). A new equation to estimate glomerular filtration rate. Ann Intern Med 2009;150:604-12.

Metode

eGFR bergnes automatisk fra serum-kreatinin, kjønn og alder

     Se Kreatinin (serum/plasma/væsker)

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NOR15245

Nyre-eGFR 1,73 m2