MRSA (us)
MRSA (us) v. 1.5

Indikasjoner

Methicillinresistente Staph.aureus (MRSA) er et økende problem også i Norge. Derfor skal alle pasienter som har vært innlagt på sykehus utenfor Skandinavia de siste 6 måneder og helsepersonell som har vært i arbeid på helseinstitusjoner utenom Skandinavia siste 6 mnd rutinemessig screenes for MRSA.

Ved innleggelse og før pasientrettet arbeid i sykehus tas MRSA-prøve av alle som tidligere har fått påvist MRSA, men ikke senere hatt tre negative kontrollprøver, eller som i løpet av siste 12 måneder har:

         fått påvist MRSA (selv om senere kontrollprøver har vært negative), eller

         bodd i samme husstand som MRSA-positive, eller

         hatt nær kontakt med MRSA-positive uten å bruke beskyttelsesutstyr, eller

         som i løpet av siste 12 måneder har vært i land utenfor Norden og der har:

o    vært innlagt i helseinstitusjon

o    fått omfattende undersøkelse eller behandling i en helsetjeneste

o    arbeidet som helsearbeider

o    oppholdt seg i barnehjem eller flyktningleir.

I tillegg tas MRSA-prøve av alle som har kliniske symptomer på hud-/sårinfeksjon, kroniske hudlidelser eller innlagt medisinsk utstyr gjennom hud eller slimhinner, og som i løpet av siste 12 måneder har:

         oppholdt seg sammenhengende i mer enn 6 uker i land utenfor Norden.

Les mer i MRSA-veileder

Prøvetaking (materiale)/transport

Prøve tas med vanlig prøvetakingspinne, se ALM-MM-Prøveplass; Prøvetakingsveileder .Ta ett prøvesett, det vil si én prøve fra hvert prøvetakingssted.

Prøvetaking av pasienter

         ytterst i hvert nesebor (med samme pensel)

         svelg inklusiv tonsiller

         perineum

         sår, eksem, ferske arr eller andre defekter i huden

         innstikksteder for fremmedlegemer

         hvis pasienten har permanent urinveiskateter tas det i tillegg urinprøve

Prøvetaking av personale

         Ved forhåndsundersøkelse og smitteoppsporing tas prøver fra følgende steder:

         ytterst i hvert nesebor (med samme pensel)

         svelg inklusiv tonsiller

         sår, eksem, ferske arr eller andre defekter i huden

Ved kontroll etter sanering tas prøvene på samme måte som hos pasienter.

 

Les mer i MRSA-veileder.

Forventet svartid

Negative prøver: 2 dager.

Ved funn: 3-4 dager.

Referanseområde

Ingen vekst

Tolking

Positive prøver er nominativt meldepliktig. Skjema lastes ned hos Folkehelseinstituttet.

Resistens/Behandling

Les mer i MRSA-veileder

Metode

         Dyrkning. Ved oppvekst på dyrkning utføres resistensbestemmelse og PCR til verifisering

         PCR- GeneXpert, hurtigtest (2 timer) som utføres på inneliggende pas. Dette er et tilbud for enkelte pas. for å unngå isolering og /eller andre årsaker til at det trengs et hurtig svar. Prøver til hurtigtest er fra hals og nese og rekvireres i RoS.
.

 

 

Dyrkningsmetoden er akkreditert