v. 1.5 Mikroalbumin (Albumin) (Urin/væsker)

Indikasjoner

Utredning av mistenkt nyresykdom. Pasienter med diabetes, hypertensjon eller påvist redusert eGFR (<60 ml/min/1,72m2) skal undersøkes jevnlig, vanligvis årlig. Pasienter som har normal eGFR, bør også undersøkes med urin-albumin kvantitering dersom man mistenker nyresykdom (glomerulær skade).

Prøvetaking

Urin samlet over natten: Pasienten skal late urin rett før sengetid, kaste urinen og notere tidspunktet. Urin som evt. blir latt om natten og rett etter at pasienten har stått opp, skal samles, volumet måles og tidspunktet noteres. 5 ml av samleurinen skal sendes inn, sammen med opplysninger om totalvolum og tidsrom for samling. Pasienten må være i non-ketotisk tilstand

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Referanseområde

Utskillelsen voksne:   0 – 20 μg/min

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                14 mg/L

CV analytisk:     4,8 %

CV biologisk:     29,5 %

CV total:            29,9 %

Kritisk differanse

84 %

Tolking

Nyoppdaget AKR over 3 mg/mmol må verifiseres med ny måling innen 3 måneder. Ved normal kontrollmåling anbefales en tredje urinmåling for å avklare om pasienten har forhøyet albuminuri.

Klinisk relevant albuminuri (albumin/kreatinin-ratio) graderes som

•Moderat albuminuri (3-29 mg/mmol)

•Betydelig albuminuri (30-299 mg/mmol)

•Nefrotisk proteinuri (≥300 mg/mmol)

Tilsvarende gradering brukes for albuminutskillelse per tidsenhet, med for eksempel 30, 300 og 3000 mg/døgn som grenser for døgnutskillelse av albumin.

Utskillelsen av albumin i urin varierer mye fra dag til dag. Forbigående økt albuminuri kan sees ved en rekke tilstander uten at det foreligger nyreskade; for eksempel etter fysiske anstrengelser og ved feber, urinveisinfeksjon, hypertensjon eller ketoacidose.

Moderat albuminuri sees i tidlige stadier av diabetisk nyresykdom, mens tilstanden enda ofte er reversibel. Blodtrykksmedisiner (ACE-hemmer eller AIIR-blokker) kan forebygge eller utsette progresjon av albuminuri og utvikling av manifest nyresykdom, og er derfor anbefalt ved type I diabetes, samt ved diabetes type II med samtidig hypertensjon.

Betydelig albuminuri (manifest proteinuri) er forenlig med irreversibel nyresykdom, og kontakt med nefrolog er sterkt anbefalt.

Nefrotisk proteinuri med hypoalbuminemi og ødemer sees ved nefrotisk syndrom.

Metode

Turbidimetrisk/immunturbidimetrisk

Analyseinstrument: Abbott Architect ci16200 og ci8200.

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU19678

U-Albumin/min

NPU19677

U-Albumin

NPU19668

Us-Albumin

NPU19603

Dv(Perit.)-Albumin