Vitamin B12 ( Kobalamin) (Serum/plasma) v. 2.2

Indikasjoner

Mistanke om kobalaminmangel som årsak til nevrologiske eller psykiske plager hos voksne: Polynevropati, myelopati, depresjon, demens. Mistanke om kobalaminmangel som årsak til forsinket utvikling, nevrologiske symptomer og spisevansker hos spedbarn. Utredning av anemi.

Prøvetaking/ Materiale

0,5 ml serum/plasma
Holdbarhet: 7 dager i kjøleskap

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.
Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

138- 652 pmol/L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå: 350 pmol/L
CV analytisk: 5,6 %
CV biologisk: 15 %
CV total: 16,0 %

Kritisk differanse

 44,9 %

Tolking

Høye verdier,forekommer ved behandling med kobalamin, ved flere kreftsykdommer, bl.a. leukemier og hepatomer, primær polycytemi, og ved levercelleskade. Det kan også foreligge en funksjonell intracellulær kobalaminmangel til tross for høye serumverdier, for eksempel ved alkoholisk levercirrhose. Ved ekstremt høye verdier hos ikke-substituerte pasienter bør pasienten utredes med tanke på myeloproliferativ sykdom, spesielt kronisk myelogen leukemi.

Klart for lave verdier, under 100 pmol/L, tyder på kobalaminmangel. Dette kan skyldes redusert inntak (kun hos personer som lever på strikt vegetarkost) eller redusert absorpsjon (bl.a. pernisiøs anemi). Langvarig bruk av syresekresjonshemmere, antacida, metformin og lystgass kan føre til kobalaminmangel

Grenseverdier, 100-250 (300) pmol/L, representerer en overgangssone, der muligheten for kobalaminmangel er tilstede, og det er i dette området den diagnostiske gevinsten ved å bestemme s-metylmalonat (MMA) og p-homocystein (tHcy) er størst. Det er per i dag ingen konsensus på hvilken serumverdi som indikerer kobalaminmangel, men verdier under 250 pmol/L er blir ofte brukt. Dersom man mistenker en funksjonell kobalaminmangel hos pasienter med en kobalaminverdi over 250 pmol/L, kan man gi hydroxykobalamin 1 mg intramuskulært og måle effekten på tHcy og MMA etter 1-2 uker. Et fall i en eller begge markører tyder på at det forelå en kobalaminmangel. Ved utredning av kobalaminmangel hos spedbarn bør kun tHcy (< 6,5 umol/L) brukes som metabolsk markør, da MMA vanligvis er høy i serum hos barn som ammes og lite egnet som en markør på kobalaminstatus

Lave verdier, som ikke skyldes funksjonell kobalaminmangel kan forekomme ved bl.a. leukopeni, myelomatose, aplastisk anemi, jernmangel, folatmangel, medfødt mangel på haptokorrin og ved østrogenbehandling. P-pillebruk hos unge kvinner er assosiert med et lavt serum kobalamin, men med normalt tHcy og MMA nivå så foreligger det ikke en funksjonell mangel. Fall i kobalamin under svangerskap skyldes hormoneffekt og hemodilutasjon, men også økt forbruk. Det er viktig å huske at kobalaminmangel er hyppig forekommende i svangerskap og ammeperiode og at korreksjon er viktig både for mor og barn.

Metode

CMIA, immunokjemisk kjemiluminescensmikropartikkelanalyse) med fleksible analyseprotokoller kalt Chemiflex.

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci.

Metoden er akkreditert.

 

 

Norsk laboratoriekode

Kode           Norsk bruksnavn

NPU01700   P-Vit B12, total (kobalamin)