APTT (Aktivert partiell tromboplastintid) (Plasma) v. 1.7

Indikasjoner


Monitorering av behandling med ufraksjonert heparin (standardheparin) (ikke lavmolekylært heparin (LMWH)).  Ved spørsmål om forbrukskoagulopati (disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC)) og ved utredning av blødningstilstander. APTT-resultatet er ikke vist å kunne predikere alvorlig blødning i forbindelse med kirurgiske inngrep, og generelt sett er APTT derfor ikke indisert preoperativt uten personlig historie eller familiehistorie på økt blødningstendens. Ved blødning og/eller mistanke om overdosering/akkumulering med direkte perorale antikoagulantia (DOAK) kan APTT være nyttig sammen med INR (protrombintid) for å vurdere antikoagulasjonseffekten kvalitativt. Konsentrasjonsmåling av DOAK er imidlertid anbefalt ved slik mistanke

 

Prøvetaking

3 ml citrat-blod (Natrium-Citrat). Benytter plasma. Prøven må sentrifugeres innen 1 time. Prøven er holdbar 2 timer etter prøvetaking for hepariniserte pasienter og 4 timer etter prøvetaking for andre pasienter. Prøven må ikke nedkjøles og kan ikke fryses.

Dersom prøven må tas fra kateter eller arteriekran må strenge kriterier (med kasteglass) praktiseres for å unngå forurensning med heparin eller fortynning av prøven.

APTT er følsom for feil i den preanalytiske fasen som heparinforurensning, underfylling av prøveglass og lang transporttid.

 

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.
Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde:

     > 1 år:

30 – 44 sekunder

Analytisk og biologisk variasjon

 

CV analytisk

1,7 % ved 35 sek

CV biologisk

2,7 %

CV total

3,2 %

Kritisk differanse                                                                                  

9,0 %

 

Tolking

Forlenget APTT kan sees ved redusert konsentrasjon eller ved dysfunksjon av én eller flere koagulasjonsfaktorer i det indre koagulasjonssystem (faktor I (fibrinogen), II (protrombin), V, VIII, IX, X, XI eller XII). Følsomheten for faktormangel vil kunne variere med APTT-reagenset som benyttes, og mild mangel/dysfunksjon på koagulasjonsfaktor kan forekomme uten at APTT øker utenfor referanseområdet. APTT forlenges ikke ved mangel/dysfunksjon på faktor VII eller XIII. Arvelig faktormangel/-dysfunksjon er sjelden, men de hyppigst forekommende er arvelig hemofili A (mangel/dysfunksjon på faktor VIII) og hemofili B (mangel/dysfunksjon på faktor IX). APTT vil kunne være forlenget hos pasienter med von Willebrands sykdom dersom faktor VIII-konsentrasjonen er redusert, men APTT er innenfor referanseområdet ved mild kvantitativ mangel på von Willebrand faktor (type I). Ervervede tilstander der APTT kan være forlenget er forbrukskoagulopati (DIC), leversvikt og vitamin K-mangel. APTT øker med økende antikoagulasjonsgrad ved behandling med ufraksjonert heparin (reduserer funksjon hovedsakelig av faktor II og X), og APTT benyttes derfor til monitorering av heparinbehandling. Andre antikoagulasjonsmidler som kan gi forlenget APTT er warfarin, lavmolekylært heparin (LMWH) og DOAK (dabigatran, rivaroxaban, apixaban og edoxaban), men APTT er ikke egnet til kvantitativt å vurdere antikoagulasjonseffekten av disse legemidlene. Hos pasienter med tilfeldig oppdaget isolert forlenget APTT (ingen blødning og normal PT-INR) kan årsaken være tilstedeværelse av antistoffer (lupus antikoagulant), men pasienten kan også ha mangel/dysfunksjon på faktor XII, prekallikrein eller HMWK, som ikke har noen kjent klinisk betydning. En svært sjelden, men alvorlig årsak til forlenget APTT er inhibitor (antistoff) mot koagulasjonsfaktor (hyppigst faktor VIII). Ved bruk av APTT er det viktig å huske på flere ulike faktorer kan påvirke resultatet. Ved akuttfase vil f.eks. faktor VIII øke slik at mangel/dysfunksjon på en av de andre faktorene kan maskeres (normal APTT til tross for mangel/dysfunksjon på faktor). Ved normal APTT og fortsatt sterk klinisk mistanke om blødersykdom bør man derfor gå videre og undersøke på mer spesifikke analyser. Normal APTT kan sees ved mild mangel/dysfunksjon på faktor (avhengig av følsomheten til reagenset), ved mild kvantitativ mangel på von Willebrand faktor (type I), ved platedefekter og ved mangel/dysfunksjon på faktor VII og XIII.

 

Metode

Clot-deteksjon.

Analyseinstrument: STA-R Evolution (Stago) (Levanger) og STA Compact Max (Stago) (Namsos).

 

Metoden er ikke akkreditert.

 

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU01682

P-APTT