APTT (Aktivert partiell tromboplastintid) (Plasma) v. 2.0

Indikasjoner


Monitorering av behandling med ufraksjonert heparin (standardheparin) (ikke lavmolekylært heparin (LMWH)). 
Ved spørsmål om forbrukskoagulopati (disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC)) og ved utredning av blødningstilstander. APTT-resultatet er ikke vist å kunne predikere alvorlig blødning i forbindelse med kirurgiske inngrep, og generelt sett er APTT derfor ikke indisert preoperativt uten personlig historie eller familiehistorie på økt blødningstendens. Ved blødning og/eller mistanke om overdosering/akkumulering med direkte perorale antikoagulantia (DOAK) kan APTT være nyttig sammen med INR (protrombintid) for å vurdere antikoagulasjonseffekten kvalitativt. Konsentrasjonsmåling av DOAK er imidlertid anbefalt ved slik mistanke.

 

Prøvetaking

3 ml citrat-blod (Natrium-Citrat). Benytter plasma. Unngå hemolyse!

Holdbarhet:
Prøven må analyseres innen 4 timer, dersom plasma inneholder ufraksjonert heparin må prøven sentrifugeres innen 1 time.
Prøven oppbevares i romtemperatur.

Dersom prøven må tas fra kateter eller arteriekran må strenge kriterier (med kasteglass) praktiseres for å unngå forurensning med heparin eller fortynning av prøven.

APTT er følsom for feil i den preanalytiske fasen som heparinforurensning, underfylling av prøveglass og lang transporttid.

 

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.
Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde:

Levanger

Namsos

21 – 28 sek

30 – 44 sek

    

Analytisk og biologisk variasjon

 

 

Levanger

Namsos

CV analytisk

1,2 % ved 25 sek

1,7 % ved 35 sek

CV biologisk

2,7 %

2,7 %

CV total

2,9 %

3,2 %

Kritisk differanse                                                                                  

Levanger: 8,3 %

Namsos: 8,9 %

 

Tolking

Høye verdier
kan sees ved mangel/dysfunksjon av en enkelt koagulasjonsfaktor eller flere koagulasjonsfaktorer (faktor I (fibrinogen), II (protrombin), V, VIII, IX, X, XI eller XII). Følsomheten vil kunne variere med APTT reagenset som benyttes, og mild mangel/dysfunksjon på koagulasjonsfaktor kan forekomme uten at APTT øker utenfor referanseområdet. APTT forlenges ikke ved mangel/dysfunksjon på faktor VII eller XIII. Arvelig mangel/dysfunksjon er sjelden, men de hyppigst forekommende er hemofili A (mangel/dysfunksjon på faktor VIII) og hemofili B (mangel/dysfunksjon på faktor IX). APTT vil kunne være forlenget hos pasienter med von Willebrands sykdom dersom faktor VIII konsentrasjonen er redusert, men APTT er innenfor referanseområdet ved mild kvantitativ mangel på von Willebrand faktor (type I). Ervervede tilstander der APTT kan være forlenget er forbrukskoagulopati (DIC), leversvikt og vitamin K-mangel. [CH1] Ufraksjonert heparin reduserer hovedsakelig aktiviteten av faktor II og X, og APTT benyttes derfor til monitorering av antikoagulasjonseffekten ved behandling med ufraksjonert heparin. Andre antikoagulasjonsmidler som kan gi forlenget APTT er warfarin, LMWH og DOAK (dabigatran, rivaroxaban, apixaban og edoxaban), men APTT er ikke egnet til å kvantitativt vurdere antikoagulasjonseffekten av disse legemidlene. Hos pasienter med tilfeldig oppdaget isolert forlenget APTT (ingen blødning og normal PT-INR) kan årsaken være tilstedeværelse av antistoffer (lupus antikoagulant), men pasienten kan også ha mangel/dysfunksjon på faktor XII, prekallikrein eller HMWK, som ikke har noen kjent klinisk betydning. En svært sjelden, men alvorlig årsak til forlenget APTT er inhibitor (antistoff) mot koagulasjonsfaktor (hyppigst faktor VIII). Kliniske opplysninger er viktig ved tolkning av forlenget APTT.

Ved bruk av APTT er det viktig å huske at flere ulike koagulasjonsfaktorer kan påvirke resultatet. Ved akuttfase vil f.eks faktor VIII øke slik at mangel/dysfunksjon på en av de andre koagulasjonsfaktorene kan maskeres (normal APTT til tross for mangel/dysfunksjon på koagulasjonsfaktor). Ved normal APTT og fortsatt sterk klinisk mistanke om blødersykdom bør man derfor gå videre og undersøke på mer spesifikke analyser. Normal APTT kan sees ved mild mangel/dysfunksjon på koagulasjonsfaktor (avhengig av følsomheten til reagenset). Ved mild kvantitativ mangel på von Willebrand faktor (type I), ved platedefekter og ved mangel/dysfunksjon på faktor VII og XIII vil APTT være innenfor referanseområdet.

Lipoglycopeptide antibakterielle medisiner (som oritavancin eller telavancin) kan forstyrre APTT-baserte analyser.

 

Metode

Clot-deteksjon.

Analyseinstrument:
Sysmex CS-2500 (Produsent: Sysmex, leverandør: Siemens) (Levanger)
Sta Compact Max (Produsent og leverandør: Stago) (Namsos).

 

Metoden er ikke akkreditert.

 

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU01682

P-APTT