Svangerskapsanalyser (blod/plasma) v. 1.8

Hva inngår i svangerskapsanalyser

Svangerskapsanalyser er en pakke som består av: Hb, Ferritin, AB0-typing, Rh(D)-typing, antistoffscreening, HIV-testing, Hepatitt B-testing og Syfilis-testing.

Indikasjoner

Blodprøver tas av alle gravide i svangerskapsuke 6-12.

Hvis den gravide er Rh(D) negativ tas prøver i svangerskapsuke 24 til genomisk Rh(D)-typing. Det tas 2 EDTA-glass a 6 ml. Denne prøven sendes direkte til Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital og rekvireres på deres rekvisisjon. En evt. Svak D-egenskap vil bli spesielt kommentert på svarrapporten fra første prøve.

Hvis pasienten har dannet anti-D i første prøve, skal det tas en prøve i uke 18.

Prøven er holdbar i 4 døgn og må derfor tas mandag eller tirsdag.
Ta 2 EDTA-glass a 6 ml. Prøvene sendes til Avdeling for laboratoriemedisin, Sykehuset Levanger. Det ene glasset brukes til blodtypeantistofftitrering som utføres ved Blodbanken, Sykehuset Levanger.
Det andre glasset blir videresendt til føtal genomisk Rh(D)-typing ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Gravide som har immunt anti-D og bærer et Rh(D) positivt foster, vil følges opp tettere hos spesialist i obstetrikk, og skal ikke gis prenatal Rh(D)-profylakse.

Pasienter som får påvist andre antistoffer enn anti-D i første prøve skal fortsatt følges opp av Sykehuset Levanger.

 

Prøvetaking (materiale)/transport

 

1x6 ml EDTA-blod til antistoffscreening/typing og 1x3 ml EDTA-blod til Hb. 2x4 ml serumglass med gel til serologiske undersøkelser og ferritin. Serumglassene må sentrifugeres. Hvis det rekvireres ekstra analyser, må det tas ekstra glass til dette.

Forventet svartid

Svangerskapsprøver analyseres daglig og svar sendes ut til rekvirenten når alle rekvirerte analyser er ferdig analysert. De fleste besvares samme dag som de er mottatt.

Positive screeninger beskrives spesielt og vil som oftest være ferdig besvart innen 1 uke.

Dersom noen av serologi-prøvene må sendes til St. Olavs Hospital, sendes svarrapporten ut med beskjed om at prøven besvares senere. Når svaret fra St. Olavs foreligger, videresender avdeling for Medisinsk Biokjemi det til rekvirenten.

 

Referanseområde

 

Antistoffscreening utgis som negativ eller positiv. Positive resultater kommenteres spesielt.

Tolking

Når en gravid danner antistoff i løpet av et svangerskap, er det av stor betydning å følge hvordan antistoffet utvikler seg i løpet av svangerskapet.
Det gjelder både styrken og immunglobulintypen. IgG-fraksjonen passerer placenta og vil kunne skade fosteret, mens IgM-fraksjonen ikke transporteres over placenta og dermed er ufarlig for fosteret.

Hos gravide som har påvist antistoffer, følges anbefalinger gitt i hvert enkelt tilfelle. Det er svært viktig at disse anbefalingene følges, fordi enkelte antistoffer kan skade fosteret.

 

Metode

 

Blodtyping og antistoffscreening analyseres automatisk på Gelkort i analysemaskin. Analysemaskin som brukes er IH 500, levert av BioRad.

 

 

 

Akkreditert:

Ja.