Retikulocytt-hemoglobin (RetHb) (blod) v. 1.7

 

Indikasjoner

Vurdere respons på jernbehandling. Vurdere om transfunderte pasienter har normal hemoglobinsyntese (retikulocyttene er pasientens egne). Eventuelt til diagnostikk av funksjonell jernmangel (suboptimal erytropoiese på grunn av inadekvat jerntilgang i beinmargen) hos hemodialysepasienter, spesielt ved behandling med erytropoietin (EPO). Eventuelt som hjelpeparameter til diagnostikk av jernmangel.

 

Diagnostikk av jernmangel eller funksjonell jernmangel (suboptimal erytropoiese pga inadekvat jerntilgang i margen) når s-ferritin eller andre jernparametre gir utilstrekkelig eller feilaktig informasjon om jernstatus. Særlig indisert ved bruk av EPO (f.eks. nyresvikt, intensivmedisin) eller ved andre tilstander der erytropoiesen er økt samtidig som det foreligger inflammasjon. Diagnostikk av jernmangel hos barn, gravide og ammende kvinner og hos blodgivere. Velegnet for monitorering av behandlingseffekt ved jernmedikasjon og til å styre jerntilskudd ved EPO-behandling.

 

Prøvetaking

2 mL EDTA-blod eller EDTA-blod tatt på mikrotainer-rør (0.5-1,5 mL). Holdbarhet: 72 timer (rom- eller kjøleskaptemperatur).

 

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

 

Referanseområde

Voksne:

30,3 – 35,7

pg

 

 

 

Barn:

 

 

0-180 dager

27,6 - 38,7

pg

6 mnd-2 år

28,7 - 35,7

pg

2-6 år

27,7 - 37,8

pg

6-12 år

30,4 - 39,7

pg

12-18 år

29,9 - 40,4

pg

 

 

 

Referansegrensene for voksne er basert på undersøkelser av 267 friske blodgivere ved St. Olavs Hospital i 2015, mens referansegrensene for barn er hentet fra 1) og er beheftet med en viss usikkerhet.

 

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå i pg          25,0     

CV a                 1,1 %

CV b                1,7 %

CV total            2,0 %

 

Kritisk differanse

5,6 %

 

Tolking

Lave verdier tyder på jernmangel, absolutt eller funksjonell, men lave verdier sees også hos pasienter med thalassemi. Ved uttalt jernmangel sees verdier i området 15-31 pg, mens pasienter med anemi som er sekundær til kronisk sykdom har verdier i området 21-35 pg 2). I en undersøkelse av pasienter med kronisk nyresvikt og erytropoietinbehandling, der man studerte hvor gode de ulike testene var til å finne pasienter som hadde nytte av parenteral jerntilførsel, var sensitiviteten 45% og spesifisiteten 83% ved en beslutningsgrense på 30,6 pg 3). I en annen undersøkelse, der man studerte hvor gode de ulike testene var til å skille mellom ren jernmangelanemi og anemi ved kronisk sykdom i en geriatrisk populasjon, var sensitiviteten 93% og spesifisiteten 83% ved en beslutningsgrense på 27,2 pg 4). I den undersøkelsen var Ret-He litt dårligere enn MCH. Verdiene av Ret-He endres 2-4 dager etter at en jernmangel er oppstått eller korrigert.
Den diagnostiske nøyaktigheten er betydelig redusert hos pasienter med høy MCV, for eksempel ved vitamin B-12- og/eller folat-mangel 5).

 

 

Metode

I måleinstrumentet tilsettes prøven et fluorescerende fargestoff, som bindes til RNA og DNA i cellene. Instrumentet måler lateral fluorescensintensitet som uttrykk for mengde RNA/DNA og lysspredning som uttrykk for cellestørrelse. Disse to målingene brukes til å skille mellom retikulocytter og andre celletyper. Hemoglobininnhold i retikulocyttene beregnes fra måling av lysspredning innen en viss sektor (såkalt "forward scatter").

 

Analyseinstrument: Sysmex XN-1000 og XN-1500 (Sysmex).

 

Metoden er ikke akkreditert.

 

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU26879

B-RetHb

 

 

Referanser

1. Soldin SJ, Wong EC, Brugnara C, Soldin OP (red.). Prediatric reference intervals. 7. utg. Washington: AACC Press, 2011: 301.

2. Canals C, Remacha AF, Sardá MP, Piazuelo JM, Royo MT, Romero MA. Clinical utility of the new Sysmex XE 2100 parameter - reticulocyte hemoglobin equivalent - in the diagnosis of anemia. Haematologica 2005;90:1133-4. PubMed PMID: 16079114.

3. Buttarello M, Pajola R, Novello E, Rebeschini M, Cantaro S, Oliosi F, Naso A, Plebani M. Diagnosis of iron deficiency in patients undergoing hemodialysis. Am J Clin Pathol 2010;133:949-54. PubMed PMID: 20472854.

4. Joosten E, Lioen P, Brusselmans C, Indevuyst C, Boeckx N. Is analysis of the reticulocyte haemoglobin equivalent a useful test for the diagnosis of iron deficiency anaemia in geriatric patients? Eur J Intern Med. 2013 Jan;24(1):63-6. PubMed PMID: 23063249.

5. Mast AE, Blinder MA, Dietzen DJ. Reticulocyte hemoglobin content. Am J Hematol 2008;83:307-10. PubMed PMID: 18027835.