Neisseria gonorrhoeae DNA (urin/sekret) v. 1.1

Indikasjoner

Testing for gonore anbefales ved symptomer (dysuri, utflod, bekkensmerter, epididymitt), ved smittesporing og ved kontroll av behandling. Mistanke om SOS og ved utredning av situasjoner hvor det foreligger mistanke om seksuelt misbruk.

Se: https://fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/gonore---veileder-for-helsepersonel/

Prøvetaking (materiale)/transport

Benytt Aptima transportmedium for urin eller sekret (penselprøve), se ALM-MM-Prøveplass; Prøvetakingsveileder.

Urin:

Pasienten skal ikke ha urinert i løpet av 1-2 timer før prøvetaking.

20- 30 ml førstestråleurin samles i en urinkopp og overføres transportmediet innen 24 timer ved hjelp av medfølgende pipette. Korrekt mengde urin er tilsatt når væskenivået ligger mellom de svarte linjene på transportrørets etikett. Skru på lokket ordentlig. NB! Ikke perforer aluminiumsdelen av korken.

Husk å merke prøverøret med navn og fødselsnr.

Prøven er holdbar inntil 30 dager før analysering ved oppbevaring 2°C -30°C.

 

Sekret: Penselprøve fra cervix, vagina, mannlig urethra, hals og rektum.

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit benyttes av både kvinner og menn.

Etter prøvetaking settes penselen i transportmediet og knekkes ved markeringen før korken skrus på. NB! Ikke perforer aluminiumsdelen av korken.

Husk å merke prøverøret med navn og fødselsnr.

Prøven er holdbar inntil 60 dager før analysering ved oppbevaring 2°C -30°C.

Ved ønske om prøver fra andre lokalisasjoner, ta kontakt med Avdeling for medisinsk mikrobiologi.

Forventet svartid

2-4 dager.

Referanseområde

Negativ

Tolking

Prøvene besvares: Positiv (med kommentar), Negativ eller Usikkert resultat (med kommentar).

Positive prøver blir videresendt St.Olavs Hospital for konfirmering med annen PCR-metode.

Funn av gonokokker er meldepliktig til MSIS.

Er prøven tatt innenfor de første 10 dager etter antatt smittetidspunkt, kan falskt negativt resultat ikke utelukkes. I så fall anbefales kontrollprøve.

Resistens

Ved positiv gonorè-analyse skal det alltid snarlig sendes kontrollprøve til dyrkning med

resistensbestemmelse (E – swab m/ hvit kork (kvinner) evt m/ blå kork (menn)).

Behandling

Angående behandling, se Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten eller Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.

Metode

Nukleinsyrepåvisning.

Analyseinstrument: Panther fra Hologic.

Denne testen vil detektere både Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae i en og samme analyse. Begge analysene vil rutinemessig bli testet i alle prøver som blir sendt til chlamydiaundersøkelse (hvis man ikke ønsker dette, må det oppgis på rekvisisjonen).

Samme prøverør kan også benyttes for testing av Mycoplasma genitalium (separat analyse). Må rekvireres som egen analyse.

 

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU27318

U-Neisseria gonorrhoeae DNA

NPU53029

Us-Neisseria gonorrhoeae DNA