Tobramycin (Nebcina) (serum/plasma) v. 2.2

Indikasjoner

Terapikontroll for å unngå nefrotoksiske og ototoksiske komplikasjoner, men også for å sikre tilstrekkelig høye konsentrasjoner for optimal antibiotisk effekt. Første prøve tas vanligvis 2-3 døgn etter behandlingsstart, og deretter to ganger per uke sammen med måling av serumkonsentrasjonen av kreatinin og eventuelt urea. Ved nedsatt nyrefunksjon, ubalanse i væskebalansen, avvikende serumkonsentrasjoner av legemidlet, eller samtidig behandling med andre nefrotoksiske legemidler (vankomycin, amfotericin B, ciklosporin m.fl.) bør det tas prøver oftere.

Prøvetaking

0.5 ml serum/heparinplasma.

Ved dosering en gang daglig tas serumkonsentrasjon før neste dose ("0-prøve") og etter 8 timer. Maksimumsprøve (1-times prøve) tas dersom tobramycin doseres 2-3 ganger daglig og eventuelt ved dosering en gang daglig hos pasienter der man er usikker på om aktuell dosering gir tilstrekkelig høye makskonsentrasjoner. Hvis nyrefunksjonen er normal er det ingen grunn til serum-konsentrasjonsmålinger dersom man behandler i kortere tid enn 3 dager.  Ved stabil nyrefunksjon kan serumkonsentrasjonen av legemidlet og serum-kreatinin måles 2 ganger ukentlig.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Veiledende terapeutisk område

 

Doseringsintervall

Minimumsverdi
("0-prøve")

Maksimumsverdi
("1-times prøve")

Verdi etter 8 timer
("8-timers prøve")

1 gang daglig

< 0.5 mg/L

-

1.5 - 4.0 mg/L

3 ganger daglig

< 2.0 mg/L

6-12 mg/L

 

 

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                1,7 mg/L

CV analytisk:     4,0 %

CV biologisk:     Ikke relevant

CV total:            Ikke relevant

Kritisk differanse

Ikke relevant

Tolking

Fare for toksisitet er blant annet korrelert til bunnkonsentrasjon, toppkonsentrasjon, total daglig dose, total mengde tobramycin gitt og eventuell tilførsel av andre oto- eller nefro-toksiske midler.

Metode

Partikkelforsterket turbidimetrisk immunkjemisk inhibisjonsanalyse

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU19919

P-Tobramycin