Blodprodukter v. 1.7

Oppdeling av blodet i komponenter gjør det mulig å lagre hvert enkelt produkt optimalt.

Ved å la pasienten få de komponenter han har behov for, kan en utnytte blodet bedre.

Alle blodgivere blir undersøkt på:

Hepatitt B, Hepatitt C, HIV 1 og 2 ved hver tapping, anti-Hbcore og syfilis ved registrering og på nytt etter 6 måneders fravær..

Blodproduktene leveres ikke ut før svar foreligger. For best mulig å hindre smitteoverføring av virus, blir nå alt plasma sendt til fraksjonering og virusinaktiverende behandling. Derfor lagerføres ikke ferskfrosset plasma lenger til transfusjon direkte, men transfusjonsbehov må eventuelt dekkes av virusinaktivert plasma.


Erytrocyttkonsentrat. (ikke virusinaktivert)

Alle erytrocyttkonsentrat er leukocyttfiltrert.

Dette er hovedproduktet for transfusjon av erytrocytter.  Det kan tappes en fullblodenhet der erytrocyttkonsentratet tillages ved sentrifugering av fullblodet med påfølgende fjerning av plasma, eller det tappes og produseres direkte i en aferesemaskin.

Alt blod leukocyttfiltreres. Ved filtrering fjernes 99,9 % av leukocyttene. Filtrering foregår som en del av produksjonen.

Deretter tilsettes SAGMAN-løsning(saltvann, adenin, glukose og mannitol). Resultatet er et erytrocyttkonsentrat med følgende egenskaper:

        Volum ca. 250 mL

        Hemoglobin > 40 g/enhet

        Lav viskositet, med hematokrit i området 0,50-0,70

       Lavt innhold av leukocytter (LPK < 1,0•106/enhet)

       Lavt innhold av mikroaggregater (mikrofilter unødvendig)

       Lavt proteininnhold, dvs. også lavt innhold av antistoffer

       Lang holdbarhet (35 døgn ved 4±2°C)


Bestrålte produkter

Til pasienter med svært dårlig immunforsvar, eksempelvis beinmargstransplanterte (1 mnd.før transplantasjonen og 12 mnd. etter), premature og pasienter med annen alvorlig immunsvikt, kan levende lymfocytter i blodproduktet gi meget alvorlig immunreaksjon ("graft versus host" sykdom). Til disse pasientene og ved utskiftingstransfusjoner brukes derfor blodprodukter som er bestrålt (med 25 Gray) slik at lymfocyttene ikke kan dele seg.  Bestrålte blodprodukter rekvireres fra St.Olavs Hospital via blodbanken. Det samme gjelder pasienter som behandles med visse typer medikamenter, f.eks fludarabin, de skal i hele behandlingsperioden og 12 mnd. etterpå, ha bestrålte blodprodukt.


Spesialpreparerte erytrocyttkonsentrat til spedbarn.

Nyfødte og spedbarn under 3 måneder transfunderes på Sykehuset Levanger. I akutte situasjoner kan det også skje på sykehuset Namsos. Det brukes alltid blod av typen 0 til barn under 3 måneder.  Disse har ennå ikke dannet egne blodtypeantistoff, men kan ha irregulære blodtypeantistoff (av IgG-type) overført fra mora. En antistoffscreening av mora ved fødselen vil derfor avsløre de antistoffene barnet kan ha. Dersom barnet trenger transfusjon de 3 første levemåneder, godkjennes moras antistoffscreening ved fødsel dersom den var negativ.

Dersom en slik antistoffscreening ikke foreligger, må det tas en ny prøve av mora eller en serumprøve av barnet for å undersøke om det foreligger antistoff som kan ha betydning for transfusjon.

Vi bestiller spesialpreparerte blodprodukter, bestrålte eller ferdigmikset til utskiftning, fra SOH.

 

Trombocyttkonsentrat (ikke virusinaktivert)

Alle trombocyttkonsentrat er leukocyttfiltrerte.

I Helse Nord-Trøndelag framstilles trombocyttkonsentrat for begge sykehusene på blodbanken ved sykehuset Levanger. Alle høstes ved aferese.

Vi prøver alltid å ha ett konsentrat av blodtype 0 på lager på begge sykehus, i tillegg til at vi produserer etter behov.

Det er kun personalet som betjener blodbanken på dagtid som kan lage trombocyttkonsentrat. Dersom det er behov for flere enn det blodbankpersonalet kan klare å skaffe, må de bestilles fra SOH.

Filtrerte trombocyttkonsentrat skal ha følgende egenskaper:

       Trombocyttinnhold 200-300•109/enhet

       Holdbarhet 7 døgn ved 22±2 °C

        Vekt > 180 g

       Leukocyttinnhold < 1,0•106/enhet

Før utlevering må hvert konsentrat inspiseres med henblikk på:

"Swirling", et lysbrytningsfenomen som viser at det er levende trombocytter i konsentratet, og

resultatet av den bakterielle dyrkningen som settes opp på hvert konsentrat som skal være negativ.


Humant plasma (Octaplasma)

 

 

INFUSJONSVÆSKE, oppløsning45-70 mg/ml: 1 ml inneh.: Humane plasmaproteiner 45-70 mg, natriumsitratdihydrat, natriumhydrogenfosfatdihydrat, glysin. For innhold av spesifikke koagulasjonsfaktorer og inhibitorer, se SPC. Blodtypespesifikt: Type A, B, AB og O. OctaplasOctapharmaLukk 

 

Indikasjoner: 

Ervervet eller medfødt koagulasjonsforstyrrelse der ingen spesifikke koagulasjonsfaktorkonsentrater er tilgjengelige. For hurtig opphevelse av effekten av perorale antitrombotiske midler (vitamin K-antagonister), når vitamin K er utilstrekkelig pga. redusert leverfunksjon eller ved øyeblikkelig hjelp. Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP), vanligvis i forbindelse med plasmautskiftning.

.

Octaplasma skal brukes innen

         8 timer etter tining ved lagring i romtemperatur.

         5 døgn etter tining ved lagring i blodbankskap.

(Felleskatalogen 2019)

 

Albumin

Utleveres av Farmasøytisk avdeling.

Faktor VIII og faktor IX

Utleveres av Farmasøytisk avdeling