Kreatinin-Clearance v. 2.5

Indikasjoner

Vurdering av glomerulær filtrasjonshastighet (GFR) ved utredning av nyresykdommer. eGFR vil vanligvis gi et bedre mål på GFR (hos ikke-gravide og pasienter med normal muskelmasse). Iohexol clearance (eller lignende) anbefales for nøyaktig GFR måling.

Prøvetaking

5 mL av godt blandet urin, samlet over et tidsrom på minst 4, helst 24 timer. Oppgi samletid og urinvolum. Blodprøve til bestemmelse av kreatinin i serum eller plasma tas i samleperioden. Pasienten må ikke spise kjøtt under testperioden for å sikre rimelig konstant s-kreatinin.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Referanseområde

70 - 130 mL/minutt

Eldre har normalt noe lavere verdier.

Gravide har noe høyere verdier.  

Tolking

Lave verdier: Redusert GFR av prerenale (sirkulasjonssvikt), renale (glomerulusskade) eller postrenale (avløpshinder) årsaker.

Feilkilder: Pasient-kreatinin-clearance overestimerer GFR. Lengre samleperiode for urin enn oppgitt vil gi falskt for høy verdi, og ufullstendig urinsamling vil gi falskt for lav verdi. Hos voksne er den intraindividuelle dag til dag CV (variasjonskoeffisient) for gjentatte målinger av kreatinin clearance >25 %. Medikamentene cimetidin, trimetoprim, sulfa og probenecid kan hemme den tubulære sekresjon av kreatinin og føre til økt s-kreatinin (og dermed redusert pasient-kreatinin-clearance) uten at glomerulær filtrasjonshastighet er redusert.

Metode

Det blir beregnet kreatinin clearance etter formelen:

Kreatinin i døgnurin (mmol/l) x 1000 x  diuresen (ml)      =  Kreat clearance ml/min

Kreatinin i serum (μmol/l) x samletid (t) x 60 (min)

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU14048

Nyre-Kreatinin clearance