Blodutstryk (Blod)
Blodutstryk (Blod) v. 1.8

Indikasjoner

Utredning av anemier. Mistanke om leukemi. Mistanke om pseudotrombocytopeni. Kan være til hjelp ved utredning av infeksjoner.

For innlagte pasienter og pasienter ved sykehusenes poliklinikker er det bedre først å bestille maskinell differensialtelling i blod, der vi får en automatisk differensiering av leukocyttene i tillegg til celletelling og erytrocyttindekser som MCV og MCH før rekvirering av blodutstryk

Prøvetaking

Utstryk må lages innen 6 timer etter prøvetaking, helst innen to timer.

Det trengs rene, avfettede objektglass, og et slepet dekkglass. En liten dråpe EDTA-blod plasseres ca. 1 cm fra den ene enden av objektglasset. Det slepne dekkglasset settes ned på objektglasset i 45 graders vinkel, rett foran bloddråpen. Dekkglasset trekkes bakover til det kommer i kontakt med bloddråpen, og skyves deretter framover med en jevn og lett bevegelse. Et vellykket utstryk dekker 50-70 % av objektglasset og ender i en "tunge". Preparatet må straks lufttørkes med at det viftes forsiktig.

Utstryket merkes med navn og fødselsnummer direkte på objektglasset. Bruk blyant!

Ikke avfettet objektglass, for tykt utstryk og for sen tørking gir dårlig preparat. Utstryket skal ikke farges før sending.

Kliniske opplysninger framgå av rekvisisjonen. Opplysningene skal være så gode at indikasjon for å rekvirere vurdering av blodutstryk lar seg bedømme.

Send også inn 2 ml EDTA-blod. Vi vil bruke dette til å utføre en fullstendig maskinell differensialtelling. På normale prøver vil blodutstryk ikke bli vurdert. Da rapporteres svar på maskinell differensialtelling.

Forventet svartid

     Utstryk blir vurdert fortløpende når hematolog, evt. barnelege, er tilgjengelig.

Tolking

Blodutstryk bedømmes og kommenteres i lys av funn ved maskinell celletelling.

Erytrocytter. Blodutstryk tillater vurdering av erytrocyttenes størrelse, størrelsesvariasjon, formvariasjon (poikilocytose) og innhold av hemoglobin. Ved et utstryk kan man i tillegg påvise abnorme erytrocyttformer som f.eks. kjerneholdige (erytroblaster), sfærocytose, elliptocytose (ovalocytter), fragmenterte (shistocytter, «helmet cells»), tåreformede (dacryocytter/teardropceller), basofil punktering, Howell-Jolly-legemer, sigdceller etc.) som kan gi mistanke om spesifikke sykdommer.

Leukocytter. Ved blodutstryk vurderes den relative fordeling av nøytrofile, eosinofile og basofile granulocytter, lymfocytter og monocytter. I tillegg kan blastceller påvises, og man kan vurdere om abnormale celler har et monotont utseende, som ved leukemier, eller mer variert utseende som ved infeksjoner.

Trombocytter. Ved lave trombocyttall kan blodutstryk påvise om det er et reelt lavt antall eller om det foreligger trombocyttaggregater. Slike aggregater vil oftest ha tilkommet etter prøvetaking.

Metode

Farges med Wright’s fargemetode i fargemaskin (Hematek) eller May Grünwald – Giemsa farging i Sysmex XN-1500.

Metoden er ikke akkreditert.

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU04100

B-Differensialtelling