Øre
Øre v. 1.5

Indikasjoner

Tas fra pasienter med mistanke om otitt eller perforert otitt.

Prøvetaking (materiale)/transport

Prøve tas fra lesjoner på «Prøvepinner til nasopharynx prøver og PCR.us» (Blå kork), se ALM-MM-Prøveplass; Prøvetakingsveileder.

Unngå øregangsveggen ved prøvetaking.

Nasopharynxprøve skal tas hvis det ikke foreligger trommehinneperforasjon, se Nasopharynx (Generell bakteriologisk dyrkning) (Ikke tilgjengelig).

Forventet svartid

2 dager.

Noe lengre tid kan påberegnes alt etter eventuelle funn. I tillegg er svartiden avhengig av ankomsttid (Besvaring av prøver fra primærhelsetjenesten utføres ikke i helger).

Referanseområde

Negativt funn besvares som ''ingen vekst''.

Tolking

Ved oppvekst av potensielt patogene mikrober besvares funnet med artsidentifikasjon og eventuell resistensbestemmelse.

Akutt: Vanligste bakterietyper ved funn er pneumokokker, Haemophilus, Moraxella catarrhalis. Sjeldnere gruppe A streptokokker. Ved otitis chronica og otitis externa er floraen meget variert og kan bl.a bestå av Staph.aureus, gram negative staver (Enterobacteriacae), Pseudomonas) og sopp.

Resistens/Behandling

Pneumokokker testes for følsomhet ovenfor penicillin. Gruppe A-streptokokker er alltid følsomme for penicillin.

Pseudomonas aeruginosa i prøve fra ytre øregang (otitis externa)

Ved ekstern otitt kan det lett komme sekundærinfeksjon med Pseudomonas aeruginosa (eller staphylococcus aureus). Pseudomonas lever i varmt vann og er klortolererende (svømmebasseng).

Behandling ved ikke sprukken trommehinne:

1.    Øregangen må skylles/rengjøres omhyggelig og tørkes godt.

2.    Terra-Cortil Polymyxin B øredråper 2 ganger daglig i 1 uke. evnt ciprofloxacin øredråper.

Systematisk antibiotikabehandling i tillegg til lokalbehandling er aktuelt bare i alvorlige tilfelle (furunkel, uttalte inflammatoriske forandringer). Ciprofloxacin er det eneste perorale middelet som kan ha effekt mot Pseudomonas. En bør ikke gi dette til barn, unge, gravide eller ammende.

Systemisk behandling av pseudomonasinfeksjon bør være en spesialistoppgave.

Forøvrig henvises det til Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten eller Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.

Metode

Aerob og eventuelt anaerob dyrkning.

 

Metoden er akkreditert.