Prostataspesifikt antigen (PSA Total) (Serum) v. 2.2

Indikasjoner

Kontroll av pasienter med kjent prostatakreft. Diagnostikk ved klinisk mistanke om prostatakreft hvis behandling er aktuelt. Utredning av pasienter med påviste skjelettmetastaser av ukjent opphav.

Prøvetaking/ materiale

0,5 ml serum.
Holdbarhet: 3 døgn i kjøleskap.

Forventet svartid

      Analysen utføres daglig.

      Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

 Menn:
0 -  49 år:  < 2,5 µg/L
50- 59 år:  < 3,5 µg/L
60 - 69 år: < 4,5 µg/L
> 69 år:     < 6,5 µ/L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå: 4,0 µg/L
CV analytisk: 4,3 %
CV biologisk: 6,8 %
CV total: 8,1 %

Kritisk differanse:

 22,5 %

Tolking

Kontroll: Hvis pasienten behandles med transurethral reseksjon av prostata (TURP) og/eller antiandrogen terapi, kan stigende/synkende verdi av s-PSA være et uttrykk for økende/minkende mengde cancervev. Men antiandrogen terapi vil hos noen pasienter medføre relativt lav s-PSA (stundom under 4 µg/L) selv ved utbredt sykdom. Hvis pasienten behandles med radikal prostatektomi, vil påvisbare mengder PSA i serum 3 uker etter inngrepet tyde på gjenværende prostatavev eller gjenværende kreftvev.

Diagnostikk: Hos pasienter med påviste skjelettmetastaser av ukjent opphav, vil en tydelig forhøyet s-PSA indikere prostatakreft som årsak til metastasene. Hos en pasient med prostatisme og knuter i prostata, vil selvsagt sannsynligheten for kreft øke med økende pretestsannsynlighet og økende verdi av s-PSA. Ved hvilken grenseverdi posttestsannsynlighet for kreft begynner å bli større enn pretestsannsynlighet, vil avhenge av hvilket sykdomsspekter vi ser. Trolig vil grensen ligge i området 10-15 µg/L. Verdier over 40 µg/L indikerer kreft med stor sannsynlighet hvis akutt prostatitt kan utelukkes. Ved verdier over 100 µg/L er fjernmetastaser sannsynlig. Ved en del andre tilstander kan s-PSA også være forhøyet: Benign hyperplasi, prostatitt, prostatainfarkt og akutt urinretensjon.

Feilkilder: Høy s-PSA forekommer etter en del inngrep: Grundig rektal eksplorasjon (litt forhøyet hos noen få pasienter), prostatamassasje, prostatabiopsi, cystoskopi, kateterisering av urinblære og transurethral reseksjon av prostata.

Metode

CMIA-teknologi (immunokjemisk kjemiluminescensmikropartikkelanalyse) med fleksible analyseprotokoller kalt kjemiflex.

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci.

Metoden er akkreditert.

Norsk laboratoriekode

Kode                Norsk bruksnavn
NPU08669        P-PSA