Ekspectorat (us)
Ekspectorat (us) v. 1.5

Indikasjoner

KOLS, akutt bronkitt, akutt pneumoni, kronisk pneumoni, cystisk fibrose.

Prøvetaking (materiale)/transport

Prøven tas helst om morgenen før pasienten har spist. Før prøvetaking bør munnen skylles med vann. En må instruere pasienten om å hoste kraftig slik at slimklatter kommer opp. Ekspektoratet må være tydelig purulent for at bakteriologisk dyrkning skal kunne gi nyttig informasjon.

Ekspektoratet has på universalcontainer. Må ikke sendes inn på vanlig bakteriepinne.

Forventet svartid

2-3 dager.

Referanseområde

Ingen vekst av patogene mikrober.

Tolking

Alle ekspektoratprøver er mer eller mindre kontaminert med munnhuleflora.

De mest aktuelle bakteriene ved akutte infeksjoner i nedre luftveier er pneumokokker og H.influenzae, Moraxella catharalis, sjeldnere betahemolytiske streptokokker. Staph.aureus kan framkalle alvorlig pneumoni, særlig hos nyfødte, gamle eller pasienter med nedsatt infeksjonsforsvar. Ved kroniske lungelidelser kan floraen variere sterkt.

Normalflora (bortsett fra i spesielle situasjoner): Viridans-gruppe streptokokker, ikke-patogene Neisseria, difteroide staver, koagulase-negative stafylokokker, Rothia, gruppe F-streptokokker, anaerobe, Haemophilus species (andre enn H.influenzae), Eikenella, Actinobacillus, Capnocytophaga, enterokokker, gjærsopp, sparsom vekst av Staphylococcus aureus, gram-negative staver, N.meningitidis.

Spesielle situasjoner kan innebære pasienter med kroniske lungelidelser, nekrotiserende pneumoni, aspirasjonspneumoni, ventilatorassosiert pneumoni, pasienter med nedsatt infeksjonsforsvar og intensiv pasienter.

Resistens/Behandling

Se Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten eller Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.

Metode

Aerob dyrkning. Ved oppvekst av patogene mikrober ved dyrkning utføres identifisering og resistensbestemmelse.

Ved funn av patogene mikrober, blir det gjort mikroskopi av ekspektorat for vurdering og kvantifisering av cellene i preparatet.

Eventuell sopp dyrkning.

 

Metoden er akkreditert