Ammonium (plasma)
Ammonium (plasma) v. 2.2

Indikasjoner

Utredning av encefalopati eller koma av ukjent årsak. Utredning av nyfødte, eventuelt også større barn, med uklar kvalme, oppkast eller nevrologiske forstyrrelser hvor det kan foreligge metabolske forstyrrelser. Diagnostikk av Reye’s syndrom. Utredning av leverencefalopati. Eventuelt ved akutt leversvikt.

Prøvetaking

Prøven tas fastende og pasienten må avstå fra røyking minst 2 timer før prøvetakning.

Prøven skal tas og analyseres av ikke røykere.

Et EDTA-rør som må fylles helt opp, settes på is og kjølesentrifugeres umiddelbart. Det er viktig at prøverørene er tett lukket under hele prosessen.

Ved leversvikt kan det være betydelig forskjell i konsentrasjon mellom arterielt og venøst blod, og samme type prøve bør derfor benyttes ved kontroll av pasienten.

Forventet svartid

Da prøvematerialet har kort holdbarhet, må det avtales med Avdeling for Medisinsk Biokjemi før denne analysen blir rekvirert.

Referanseområde

Voksne: < 35 μmol/L.

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                32 μmol/L

CV analytisk:     5,4 %

CV biologisk:     Ikke tigjengelig

CV total:            Ikke tilgjengelig

Kritisk differanse:

Ikke tilgjengelig

Tolking

Høye verdier ses ved hepatisk encefalopati, men p-ammonium korrelerer ikke godt nok med klinisk grad av encefalopati til at analysen er egnet til monitorering av sykdomsgrad. Ved akutt leversvikt predikerer p-ammonium utvikling av hepatisk encefalopati. For øvrig sees høye verdier ved føtal erytroblastose, hepatitt, portacaval shunt, gastrointestinal blødning, Reye’s syndrom, metabolsk alkalose, ureterosigmoidostomi og karnitinmangel .

Lave verdier har ingen kjent klinisk betydning.

Feilkilder: Falskt forhøyede verdier kan sees ved langvarig stase ved prøvetakning, for lite blod i prøverør, lang tid fra prøvetakning til analyse, hemolyse, oppbevaring ved for høy temperatur, fysisk aktivitet, tobakksrøyk i omgivelser eller hvis pasienten har røkt mindre enn 2 timer forut for prøvetakning.

Behandling med «Salazopyrin» kan føre til falskt for lave verdier.

Metode

Glutamatdehydrogenase

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU03928

P-Ammoniakk