Anion gap, K+ (blod)
Anion gap, K+ (blod) v. 1.5

Indikasjoner

Utredning av syre-baseforstyrrelser.

Intoksikasjonsutredning, spesielt ved mistanke om toksiske alkoholer.

Prøvetaking

Arterielt blod: Minimum 0,7 ml blod tas i heparinisert sprøyte, anaerobe betingelser.

Venøst blod (Levanger): Minimum 0,7 ml blod tas i heparinisert sprøyte.

Heparinisert sprøyte tatt arterielt eller venøst analyseres helst innen 10 minutter. Dersom dette ikke er mulig kan prøven oppbevares i romtemperatur i maks. 30 minutter.

Arterialisert kapillærblod: Tas i hepariniserte rør. Kapillærprøver analyseres helst innen 10 minutter. Dersom dette ikke er mulig kan prøven oppbevares på isvann eller i kjøleskap i maks. 30 minutter.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Arterielt blod, voksne

10 - 16 mmol/L

Venøst blod, voksne

6 - 16 mmol/L

Arterialisert kapillærblod antas å være ganske likt arterieblod.

Tolking

Aniongapet er "gapet" eller differansen mellom summen av de vanlig målte kationene (natrium og kalium) og summen av de vanlig målte anionene (klorid og bikarbonat). Summen av anioner er lik summen av kationer, så aniongapet representerer umålte anioner. De består av albuminanioner, fosfat, laktat og eventuelle syreanioner som har hopet seg opp. Siden aniongapet delvis består av albuminanioner, må det for pasienter med unormal albuminkonsentrasjon justeres før man sammenlikner med referanseområdet: Justert aniongap = målt aniongap + 0,25·(normal albumin - målt albumin). Aniongapet er i referanseområdet ved hyperkloremisk acidose, fordi klorid har økt i samme grad som bikarbonat har minket. Ved andre typer metabolsk acidose er klorid uendret, bikarbonat redusert og aniongapet økt. Aniongap over referanseområdet kan sees for eksempel ved ketoacidose, laktacidose, og etter forgiftning med metanol, etylenglykol og acetylsalisylsyre.

Metode

Beregnet analyse: Anion gap defineres som differansen mellom disse fire ioner.
Anion gap, K+ = ((Na+ + K+ )) – ((Cl- + HCO3- ))

Analyseinstrument:   Radiometer ABL 800/90 Blodgass Analyzer (Levanger)

Simens RAPIDPoint 500 (Namsos).

Metodene er ikke akkreditert.

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU18415

P-Aniongap (inklusiv K+)