Etanol (Alkohol) (serum/plasma) v. 2.2

Indikasjoner

Utredning av intoksikasjoner. Utredning av årsaker til ulykker og uklare sykdomsbilder.  Kontroll av behandling av metanol- og etylenglykolforgiftninger. Kan ikke brukes i forbindelse med juridiske problemstillinger! 

Prøvetaking

0,5 mL serum/heparinplasma

Ikke bruk etanolholdig væske til huddesinfeksjon før prøvetaking! Prøven må oppbevares i lukket rør.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

  0 mmol/L, i praksis < deteksjonsgrensen, som er 2,2 mmol/L (0,1 promille)

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                9 mmol/L

CV analytisk:     3,6 %

CV biologisk:     Ikke relevant

CV total:            Ikke relevant

Kritisk differanse

Ikke relevant

Tolking

Tydelige kliniske tegn og symptomer på rus/forgiftning (eks. forvirring, synsforstyrrelser, motoriske vansker) ses vanligvis ved promille på 1,5-3 (33-66 mmol/L). En promille over 3 (65 mmol/L) kan være fatal med fare for bevisstløshet og respirasjonspåvirkning. Det bemerkes at tilvendte brukere av etanol kan tolerere svært høye etanolkonsentrasjoner. Utfyllende informasjon om etanolforgiftning fra Giftinformasjonen finnes på Helsebiblioteket.

Ved terapeutisk bruk av etanol ved forgiftning av metanol eller etylenglykol: Det tilstrebes en serumkonsentrasjon over 1 promille (22 mmol/L), se de respektive behandlingsanbefalinger fra Giftinformasjonen.

Feilkilder: Bruk av etanolholdig desinfeksjonsvæske i forbindelse med prøvetaking vil gi falskt for høy s-etanol. Hvis serum har stått i åpent rør, kan avdamping gi falskt for lave verdier.

Metode

Alkoholdehydrogenase

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU01992

P-Etanol