Paracetamol (Acetaminophen) (serum/plasma) v. 2.2

Indikasjoner

Hovedsakelig intoksikasjonsutredning. For øvrig terapikontroll, kontroll av etterlevelse.

Prøvetaking

0.5 ml serum/heparinplasma.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Terapeutisk område; 33-133 μmol/L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                200 μmol/L

CV analytisk:     2,9 %

CV biologisk:     Ikke relevant

CV total:            Ikke relevant

Kritisk differanse

Ikke relevant

Tolking

Etter inntak av 10 g foreligger risiko for levercelleskade, men denne grensen kan være vesentlig lavere hos alkoholmisbrukere og hos pasienter som bruker enzyminduserende midler som for eksempel antiepileptika, der toksiske lever- og nyreskader er rapportert også ved bruk av ordinære døgndoser. Dette gjelder også underernærte pasienter (f.eks. avmagrede gamle, kakektiske kreftpasienter eller anorektiske pasienter), som kan ha lave glutationlagre og dermed dårligere avgiftningskapasitet. Behandling med acetylcystein ("Mucomyst") skal startes snarest mulig og helst innen 10 timer etter inntak, men senere behandling er også av verdi. Ved mistanke om intoksikasjon skal behandling starte før svar på serumanalyse foreligger. Veiledende behandlingsdiagram basert på serumkonsentrasjonsmålinger finnes på Helsebiblioteket. Disse grensene kan ikke brukes hvis det er tale om pasienter som har brukt enzyminduserende midler, se over. I slike tilfeller må antidotbehandlingen fortsette ved langt lavere verdier av s-paracetamol. Biologisk halveringstid for paracetamol i plasma over 4 timer antyder stor risiko for levercelleskade, det samme gjør s-paracetamol over 2000 µmol/L 4 timer etter inntak.

Metode

Spektrofotometrisk

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU03024

P-Paracetamol