D-Dimer (plasma)
D-Dimer (plasma) v. 2.2

Indikasjoner

Mistanke om tromboemboliske tilstander som for eksempel dyp venetrombose (DVT), lungeemboli (LE) og forbrukskoagulopati (disseminert intravaskulær koagulasjon, DIC).

Prøvetaking

0.5 ml heparinplasma. Prøven er holdbar i 8 timer ved 15-20 oC.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

< 0,5 mg/L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                0,45 mg/L

CV analytisk:     4,8 %

CV biologisk:    23,3 %

CV total:           23,9 %

Kritisk differanse

66,6 %

Tolking

Ved mistenkt venøs tromboembolisme (DVT og/eller LE) er det anbefalt at en klinisk vurdering utføres først, gjerne ved hjelp av standardiserte scoringsskjema (f. eks Wells score). Ved en høy pre-test sannsynlighet bør radiologiske undersøkelser utføres (f. eks ultralyd ved DVT, CT pulmonal angiografi (CTPA) ved LE), og måling av D-dimer er IKKE indisert. Dersom pre-test sannsynligheten er lav til moderat, er det anbefalt å måle D-dimer. Hos pasienter vurdert ifølge standardiserte kriterier til å ha liten eller moderat risiko for DVT eller LE, vil en normal D-dimer med høy sannsynlighet utelukke DVT og LE. Ved klinisk vurdert høy risiko for DVT eller LE, og dessuten hos alle pasienter med økt D-dimer, vil radiologiske undersøkelser være nødvendig for å påvise eller utelukke DVT og/eller LE.

Økt D-dimer er et uspesifikt funn og sees også ved tilstander med akuttfase/inflammasjon som f. eks infeksjon, postoperativt, traume, kreftsykdom og forbrukskoagulopati (DIC). Hos mange pasienter, spesielt inneliggende pasienter på sykehus, kan derfor D-dimer analysering ikke benyttes til å utelukke DVT eller LE da D-dimer allerede er øket av annen årsak.  Hos gravide øker D-dimer gradvis utover i svangerskapet, når en topp i forbindelse med fødsel og reduseres gradvis over 6-8 uker etter fødsel. D-dimer er derfor vanskelig å tolke i graviditeten.

Metode

Partikkelforsterket immunturbidimetrisk

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU19767

P-D-dimer