Blodkultur (us)
Blodkultur (us) v. 1.8

Indikasjoner

Voksne

Blodkulturer er indisert når det er grunn til å mistenke klinisk signifikant bakteriemi eller fungemi. De viktigste indikasjonene er mistanke om:

Blodkultur tas ved:

 • septisk sjokk
 • akutt bakteriell meningitt
 • mistenkt infeksjon pluss to av tre q-SOFA kriterier oppfylt (respirasjonsfrekvens 22/min, endret mentalstatus, systolisk BT 100 mmHg)
 • diagnostisert eller mistenkt sepsis (nyoppstått organsvikt som skyldes infeksjon)
 • mistenkt endokarditt
 • mistenkt cholangitt
 • pyelonefritt
 • påvist pneumoni
 • frostanfall med risting/skjelving
 • temperatur >39,0 
 • temperatur >38,0 

         hos pasient med sentralt intravasalt kateter

         hos pasient med immunsuppresjon

         hos små barn og skrøpelige eldre

         feber og leukocytose (temp>38,0  12 x /L)

 

Blodkultur tas ikke ved:

 • temperatur <39,0 uten andre symptomer eller tegn
 • cellulitt/erysipelas med temperatur <39,0, uten andre symptomer eller tegn

 

Viktige risikofaktorer for invasiv gjærsoppinfeksjon:

         Nøytropeni

         Immunhemmende legemidler: kortikosteroider, cytostatika, immunosuppressiva

         Bredspektret antibiotikabehandling

         Omfattende kirurgi (abdominal, thorax)

         Sentrale venekatetre

         Kolonisering hos høyrisikopasienter

         HIV-relatert immunsvikt

         Akutt nyresvikt

 

Ved mistanke om endemiske mykoser eller systemisk muggsoppinfeksjon (f.eks. Aspergilus) må laboratoriet kontaktes dersom dette kan være aktuelt.

 

Barn

Prinsipielt er det liten forskjell mellom barn og voksne når det gjelder indikasjon for anleggelse av blodkultur. Jo yngre barnet er, jo vanskeligere har det imidlertid for å avgrense infeksjonen til ett organsystem, slik at det også er en sepsiskomponent i den invasive infeksjonen. Eksempler er urosepsis og meningitt/sepsis. Det kan derfor lønne seg å ha en liberal holdning til indikasjon for anleggelse av blodkultur. På samme måte vil utvikling av septisk sjokk hos barn ofte være meget rask, hvilket er en grunn til at det er viktig å komme i gang med antibiotikabehandling raskt.

De fleste barneavdelinger praktiserer følgende indikasjoner:

         Mistanke om invasiv infeksjon der det kan bli aktuelt å starte intravenøs antibiotikabehandling. Aktuelle infeksjoner vil være pneumoni, pyelonefritt, meningitt, osteomyelitt/artritt etc.

         Symptomer på klinisk sepsis

         Svingende feber av ukjent årsak

Anleggelse av blodkultur utenfor sykehus

Det bør tas blodkultur i de tilfeller man velger å starte parenteral antibiotikabehandling før pasienten når sykehuset. Det vil i hovedsak dreie seg om mistanke om akutt, alvorlig sepsis, for eksempel meningokokksepsis eller nekrotiserende fasciitt. Blodkulturen sendes med pasienten til sykehuset. Blodkulturmedier bør derfor være lett tilgjengelig for vakthavende leger, ambulanser og ambulansehelikoptre der denne problemstillingen er aktuell.

Prøvetaking (materiale)/transport

Antall mikroorganismer i blodet er på topp 1-2 timer før symptomer med feber og frysninger oppstår. Blodkulturer bør derfor anlegges så snart som mulig etter symptomdebut.

1.     Siden blodkulturer skal tas før oppstart av antimikrobiell behandling, anbefales det at det tas to blodkultursett i forbindelse med symptomdebut (Ved endokarditt anbefales å ta 3 sett initialt). Disse kan tas samtidig (men ved to ulike innstikk), da det ikke er funnet forskjell i utbytte i forhold til prøvetaking med en tids mellomrom. Ved nytt frostanfall anlegges ett nytt sett blodkultur snarest etter frostanfallet har startet.

 

Blodkultursett (def.)
Ett blodkultursett defineres som blodkultur tatt ved ett innstikk, dvs 1 aerob og 1 anaerob flaske for hver prøvetaking.

Ved mistanke om candidemi, blir ei selektiv soppflaske tatt med i tillegg. Hos barn er det sjelden indikasjon for bruk av anaerobe flasker.

 

Barn

For større barn (over ca. 12 år) anbefales samme fremgangsmåte som for voksne.
For mindre barn kan spesielle aerobe barneflasker som tar 1-3 ml blod (Bactec) benyttes, en eller flere flasker alt etter alder, alternativt tilsvarende volum på andre aerobe blodkulturflasker. Hos barn anvendes anaerob flaske kun på særskilte indikasjoner.

 

Endokarditt

Ved endokarditt anbefales å ta 3 sett initialt (her kan 2 sett tas fra to ulike innstikk på ett tidspunkt, og det siste 1-2 timer senere). Hvis diagnosen ikke er klarlagt ved andre metoder og blodkulturene er negative etter 24 timer, tas 2 nye sett.

Forventet svartid

Blodkulturflaskene inkuberes inntil 5 døgn før de besvares som negativ.

Ved soppdyrkning eller mistanke om endokarditt, inkuberes flaskene i 7 dager før de besvares som negative.

Når blodkulturinstrumentet indikerer positiv prøve, gjøres gramfarging, dyrkning og resistensbestemmelse.

Foreløpig svar i EPJ  og avdelingen kontaktes pr. telefon.

Transporttid

Blodkulturflaskene bringes raskt til laboratoriet for så å bli satt inn i blodkulturinstrumentet. Maksimum transporttid er 48 timer i romtemperatur før de blir satt inn i instrumentet. Overstiges denne tiden, må flaskene blindutsås før de blir satt inn.

Referanseområde

Ingen vekst.

Tolking

For best mulig behandling av blodkulturen er det viktig at det gis kliniske opplysninger. Dette gjelder spesielt ved mistanke om endokarditt, soppinfeksjoner, anaerob infeksjon. Opplysninger om eventuell antibiotikabehandling må også gis.

En rekke ulike arter bakterier kan gi bakteriemi, til dels også arter med lav virulens. Finnes samme mikrobe i flere enn en blodkulturflaske, støtter dette diagnosen når mikrobene er lavvirulente. Kommer det vekst i bare en blodkulturflaske, er forurensing en mulighet, særlig hvis det dreier seg om lite patogene arter.

 

Resistens/Behandling

Se Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.

Metode

Aerob/Anaerob dyrkning.

 

Metoden er akkreditert