Generell informasjon (MM)
Generell informasjon (MM) v. 1.1

Rekvisisjonen

Laboratoriets valg av undersøkelsesmetoder og vurdering av funn er avhengig av god og relevant informasjon om pasient (navn, fødselsnummer, kjønn), rekvirent, prøve og  kliniske opplysninger om pasient fra rekvirenten. Manglende eller mangelfulle kliniske opplysninger kan medføre feilaktig eller forsinket håndtering i laboratoriet, eller at prøven ikke blir analysert.
Utfylt rekvisisjon betraktes som en kontrakt med rekvirent.
Sårprøver, abscesser og andre pussprøver må alltid ha opplysninger om lokalisasjon.
For rask og riktig behandling av rekvisisjonen er det viktig at den er påført riktig rekvirentkode. Vennligst ta kontakt med laboratoriet hvis denne er ukjent/behov for ny.
Barn mindre enn 2 måneder, oppgi mors navn også.

 

Analyser

Laboratoriet utfører de vanligste bakteriologiske undersøkelser. Se under Labhåndbok / Mikrobiologi / Analyser og undersøkelser Medisinsk Mikrobiologi.
Hvis opplysninger på rekvisisjonen tilsier andre analyser enn det som er rekvirert, vil laboratoriet utføre disse hvis ikke rekvirenten har krysset av for at slike analyser ikke ønskes.
Vi oppbevarer prøven i 7 dager, så ta kontakt hvis eventuelt tilleggsanalyser ønskes. Videre kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å avvise enkeltundersøkelser dersom kliniske opplysninger tilsier dette. Eksempel Clostridium difficile toksin undersøkelse der det ikke er oppgitt at pasienten hat stått på antibiotika eller at prøvemateriale er på Cary Blair glass. Prøver blir også avvist ved bruk av feil prøvetakingsutstyr f.eks viruspinne til bakteriologisk us. Det er ansvarlig lege som tilleggs rekvirerer eller avviser undersøkelser.
Laboratoriets retningslinjer for avvikshåndtering av mottatte prøver kan fås ved henvendelse til laboratoriet.
Vennligst gjør dere kjent med vårt prøverepertoar og send analyser vi ikke gjør direkte til St.Olavs Hospital (gjelder spesielt tb-dyrkning, parasitt us og dermatofyttdyrkning).

 

Prøvetaking/prøvetakingsutstyr

Veiledning om prøvetaking, se under hver enkelt analyse i analyserepertoaret. Prøvetakingsutstyr bestilles https://response.questback.com/helsenordtrndelaghf/zjwqpzk8ch

 Det er sentrallageret ved Sykehuset Levanger som står for utsending av prøvetakingsutstyr.

Alle prøver som sendes i posten skal pakkes etter retningslinjer som gjelder for transport av biologisk materiale. Alle ferdige prøver skal puttes i ytterbeholder (transporthylse) før prøven legges i konvolutt. Ytterbeholderen må ikke merkes med pasientens navn. Vennligst informer pasienter som skal ta prøve hjemme om å merke selve prøven med navn og fødselsdata.
Ytterbeholderne blir autoklavert hos oss før de sendes ut til rekvirentene igjen.
Prøvebehandling og transport må skje på en slik måte at det ikke forringer prøvematerialet.
Avsender står ansvarlig for riktig merking, korrekt pakking og sending.

 

Svartid og svarrutiner

I labhåndboken under de enkelte analysene er det angitt vanlig svartid. I noen tilfelle kan svartiden bli lengre hvis isolatet trenger lengre tid før identifisering og resistensbestemmelse er ferdig. Enkelte ganger må vi videresende isolatet til annet laboratorium for kompletterende analyser.

 

Svarrapportering

De fleste av våre rekvirenter får elektronisk overført prøvesvar. De som kun får elektronisk overført prøvesvar er de som har inngått avtale om det. Det sendes skriftlig svarrapport til alle rekvirenter som ikke har inngått en slik avtale.

På svarrapporten vil det fremgå hvilke analyser som er akkreditert. Disse er merket med skigardstegn (#).

Enkelte rekvirenter ber av og til å få svaret pr. fax. Dette ønsker vi å begrense, da pasient identifiseringen må fjernes fra svaret før vi faxer over.

 

Telefonsvar

Viktige funn blir ringt til rekvirenten. Telefonsvar er et foreløpig svar, og ikke et akkreditert svar.

 

Forespørsel om prøvesvar

Prøvesvar gis kun til lege eller til helsepersonell som er bemyndiget til dette. Unntaket er hvis spesielle forhold tilsier det eller det er gjort avtale på forhånd.

 

Videresending av prøver

I enkelte tilfeller blir isolat fra prøvene videresendt til andre laboratorier. Dette gjøres for å få utført nødvendig tilleggsundersøkelser eller at det er pålagt av offentlig myndighet. Det vil fremgå av svarrapporten om deler av prøveresultatet er utført ved annet laboratorium.

 

Tolkning av prøveresultater

Laboratoriet benytter av og til tilleggskommentarer for å veilede rekvirenten i tolkningen av funnene. Begrepet normalflora er nærmere beskrevet under Beskrivelse av normalflora. Ved behov er rekvirentene alltid velkommen til å ta telefonisk kontakt med medisinsk faglig ansvarlig lege: Dr. Angela Kümmel, som også er spesialist i tropemedisin og kan svare på spørsmål i dette fagområdet.

 

Avvik/klage

Selv om våre interne rutiner skal hindre feil kan det oppstå feil/mangler. Våre rekvirenter må gjerne gi tilbakemelding hvis dere skulle oppdage feil eller avvik, slik at våre rutiner kan forbedres.